Bostadsområde, grå flervåningshus, illustration.
Illustration: Arkitektstudio Witte
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Vid Tavelsjövägen i Årsta ska Besqab bygga cirka 80 nya bostäder. I november 2021 startade de förberedande arbetena. Inflyttning påbörjades under hösten 2023.

Ny gångbana och bredare körbana

Bostäderna är klara och inflyttning kommer att ske under hösten och vintern 2023/2024. Nu pågår stadens avslutande arbeten, så kallad finplanering. Gatan kommer få en 5,5 meter bred körbana med parkeringsfickor längs med gatan, och en gångbana på 2,5 meter planeras utmed den nya bebyggelsen på södra sidan.

Tillgängligheten för gående samt biltrafik kommer att påverkas men vara tillgänglig under hela arbetets gång.

Arbetena beräknas vara klara under våren 2024 och utförs på vardagar klockan 07.00–17.00.

 

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

På delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen har det byggts fyra nya bostadshus med cirka 80 bostäder.

I botten av husen finns möjlighet till lokaler för så kallat centrumändamål, det innebär till exempel butiker eller kontorslokaler. Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön.

De enskilda parkeringsplatserna som ligger inom planområdet idag försvinner. Istället föreslås ett antal nya så kallade kantstensparkeringar längs med gatan. Mellan de mittersta husen planeras en garagebyggnad för att lösa parkeringen för de nya bostäderna och ovanpå garaget finns möjlighet för en grön bostadsgård. Tavelsjövägen får även en ny trottoar.

En del naturmark försvinner i förslaget, men så mycket som möjligt bevaras mellan och bakom husen för att anknyta till områdets karaktär. Kompensation för grönyta som försvinner görs bland annat genom en utveckling av dammen i Storängsparken som rensas på grenar och sly. Istället planteras strandväxter och perenner som gynnar pollinatörer. Det kommer även att återplanteras tallar i närområdet samt placeras ut fågelholkar.

Bilder

Bostadsområde, grå flervåningshus, illustration.
Illustration: Arkitektstudio Witte
Bostadsområde, grå flervåningshus, illustration.
Illustration: Arkitektstudio Witte

Tidsplan

 • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen 12 februari–26 mars.
 • 2019, 25 september–23 oktober: Granskning av detaljplanen.
 • 2019, december: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.
 • 2020, mars: Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats.
 • 2021, januari: Detaljplanen vinner laga kraft.
 • 2021, kvartal 4: Byggstart.
 • 2023, hösten: Preliminär inflyttning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad