• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya kontorshus vid Årstaberg

Årsta

Två nya sjuvåningskontor planeras söder om tvärbanan längs Södra länken i Årstaberg. Planen möjliggör också en flytt av den befintliga bussterminalen på Svärdlångsplan till den södra sidan av tvärbanehållplatserna längs Årstabergsvägen.

Förslaget till nya kontorshus syftar till att upprätta två nya kontorshus med area på cirka 30 000 kvadratmeter längsmed Södra länken Årstaberg. Kontoren ska bidra till att förtäta stadsmiljön och trafiklandskapet i området. Projektet bidrar till att skapa nya arbetsplatser i söderort.

Flytten av den befintliga bussterminalen på Svärdlångsplan utgår från en åtgärdsvalsstudie gällande utvecklingen av Årstabergs bytespunkt, som togs fram av Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Trafikverket samt Stockholms stad.

Vad händer härnäst?

Bebyggelsens relation till omkringliggande befintliga karaktärer och skalor kommer att studeras under planarbetet tillsammans med frågor gällande buller, dagvatten, luftkvalitet och översvämning.

Tidsplan 

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2022
  • Samråd med möjlighet till insyn och synpunkter planeras till kvartal 4, 2024
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, planeras till kvartal 3, 2025.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 4, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Planområdet ligger inom fastigheten Årsta 1:1 vilken ägs av Stockholms stad samt fastigheten Norrmalm 5:1 som ägs av Trafikverket.

NCC Property Development AB fick markanvisning för kontor den 23 april 2020.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Chris Goodall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 508

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad