• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder på p-hus i Aspudden

Aspudden

Cirka 100 studentbostäder planeras att byggas på befintligt parkerings- och källsorteringshus. Dessa och anslutande butikslokal behålls. Syftet är dessutom att stärka gaturummet utmed Torsten Alms gata.

Syftet är att pröva påbyggnad på befintligt parkerings- och källsorteringshus. De cirka 100 bostäderna planeras bli studentbostäder.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Aspudden, cirka 600 meter öster om Aspuddens tunnelbanestation och cirka 400 meter norr om Örnsbergs tunnelbanestation.

Tidsplan

  • Start-PM december 2022
  • Samråd november 2023
  • Granskning juni 2024
  • Antagande SBN november 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Marken inom planområdet ägs i sin helhet av AB Stockholmshem.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Projekt i Aspudden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad