Fotomontage över området. Vy från norr.
Fotomontage över området. Vy från norr.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Idrottsplats i Bällsta

Bällsta

I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 med flera, planerar Stockholms stad att bygga ett nytt idrottscentrum med fokus på friidrott. I första etappen planerar vi för en friidrottshall och parkering.

I takt med att västra Stockholm växer, med nya skolor och bostäder, ökar behovet av idrottsanläggningar i området. Vi planerar att bygga ett helt nytt idrottscentrum i Bällsta där fler barn och unga kan utöva idrott, både spontant och organiserat.

Den nya idrottsplatsen, i sin helhet, föreslås innehålla:

  • En friidrottshall för bredd- och elitidrott.
  • En friidrottsanläggning utomhus för samtliga tävlingsgrenar.
  • En 11-spelsplan med konstgräs och underliggande ispist för att möjliggöra konstfrusen isyta under vintertid.

På idrottsplatsen planerar vi även att bygga två läktarbyggnader som inrymmer bland annat omklädningsrum, toaletter, förråd och teknikutrymmen. Bällsta gårds flygelbyggnad kommer bevaras och anpassas till personal- och möteslokaler. På idrottsplatsen planerar vi även för ytor för spontanidrott, till exempel beachvolleyboll och boule.

Runt idrottsytorna planerar vi att anlägga nya gång- och cykelbanor och en parkering med plats för cirka 200 bilar, samt uppställningsplats för bussar. Bällstavägen ska bli bredare för få plats med nya busshållplatser.

Värdefull natur

De öppna grönytorna och skogsdungarna vid Bällsta gård används idag för rekreation. Vi planerar att bevara en del av naturen i omgivningarna så som alléerna och skogsdungen. Bällsta gård kommer vara kvar med nuvarande verksamhet och avgränsas till en egen fastighet med en ny tillfartsväg.

Hantering av dagvatten

Idag är platsen vid Bällsta gård en del av ett större avrinningsområde. För att hantera de stora vattenmängderna kommer Stockholm Vatten och Avfall att anlägga en ny pumpstation och ett dagvattenmagasin mellan allén och byggvaruhandeln, samt dra nya ledningar till Solvalla.

Bilder

Illustrationsplan som visar disponering av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustrationsplan som visar disponering av idrottsplatsen samt omkringliggande bebyggelse.
Illustration på friidrottshallen.
Illustration på friidrottshallen.
Illustration med vy från allén mot Bällsta IP.
Illustration med vy från allén mot Bällsta IP.

Preliminär tidsplan

Friidrottshall och parkering planeras att utföras som en första etapp. Resterande delar av idrottsplatsen kommer planeras i ett senare skede.

  • Byggstart av friidrottshall och parkering planeras till 2025.
  • Anläggningen beräknas vara klar 2028.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Bällsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad