Flygvy över planområdet med ny bebyggelse, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Södra Solvallastaden

Bällsta

I området vid Solvalla planeras för cirka 2 000 nya bostäder, skola, förskolor, idrottshall och kommersiella lokaler. Omvandlingen av Solvallas parkeringsplats till stadsbebyggelse ingår i ett större stråk med stadsmässig karaktär.

Solvalla är markerat som en del av den centrala stadens utvidgning enligt Stockholms stads översiktsplan. Den nya täta stadsbebyggelsen är tänkt att knyta an till bebyggelsestråk från Alvik och Ulvsunda till Sundbyberg.

Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för bostäder, sporthallar och verksamhetslokaler. I direkt anslutning till området kommer Region Stockholms trafikförvaltning att bygga en hållplats för tvärbanans Kistagren. Bussar går längs Bällstavägen mot Blackeberg och Sundbyberg. Ett utbyggt pendelstråk för cykel byggs längs Ulvsundavägen.

Cirka 2 000 bostäder och service

Planerna för Solvallastaden innebär preliminärt cirka 2 000 bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler. Den nya stadsdelen ska utformas som en tätt sammankopplad och varierad stad nära Solvallaskogen och arenan. Målet är en hållbar social och aktiv stadsdel som uppmuntrar till utomhusvistelse.

Bilder

Illustrationsplan över området.
Kartöversikt över området med ungefärligt planområde markerat.

Varför ska området förändras?

 • Stockholms travsällskap, som äger stora delar av området, vill att det används bättre i framtiden. Idag är det framför allt besöksparkering.
 • Solvallaområdet har goda förutsättningar att bli en attraktiv stadsdel enligt intentionen i Stockholms översiktsplan. Närheten till kommunikationer och Solvallaskogen gör platsen lämplig för bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.
 • Solvallaområdet är markerat som en viktig del av den centrala stadens utvidgning enligt Stockholms stads översiktsplan. I ett bebyggelsestråk från Alvik via Ulvsunda och med närhet till kommunikationer i centrala Sundbyberg är en tät stadsbebyggelse möjlig.
 • Stockholmsregionen växer. År 2024 väntas en miljon invånare bo i Stockholms stad. För att möta det har Stockholms stad fått i uppdrag att planera för 140 000 bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm.

Vad innebär detaljplanen?

Målsättningen är en hållbar stadsutveckling i område.

 • Solvallaskogen tillgängliggörs för naturupplevelser och rekreation.
 • Solvallaområdet binds samman med Annedal bland annat genom en ny gång- och cykelförbindelse.
 • Södra Solvallastaden får troligen en hållplats i tvärbanans Kistagren.

Tidsplan

Processen med att utveckla Solvallastaden sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Utbyggnaden kommer troligen att ske etappvis.

 • Områdesprogrammet antogs i september 2017
 • Start-PM för detaljplanen antogs i februari 2019
 • Samråd planeras till tredje kvartalet 2024
 • Byggstart är beräknad till 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Stockholms travsällskap och Stockholms stad. Beslut om byggnation av tvärbanans Kistagren har fattats av Region Stockholms trafikförvaltning.

På Balder AB:s webbplats hittar du mer information från markägaren, Stockholms travsällskap.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Martin Bretz
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 527

Isabelle Stöckel
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 646

Projekt i Bällsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad