Flygvy över stadsutvecklingsområdet Hammarby-Björkhagen, foto.

Hammarbyhöjden-Björkhagen

I Hammarbyhöjden och Björkhagen tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential. Området ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. Målet är att skapa en mer sammanhållen stad med tryggare och mer tillgängliga offentliga miljöer.

I juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden ett program för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet innehåller cirka 2 700 bostäder samt plats för tio nya förskolor, en ny grundskola och en multisporthall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser; i västra Nytorps gärde, vid Hammarbyskogen och på Sjöstadshöjden, mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Cirka 700–800 bostäder kan tillkomma genom mindre kompletteringsprojekt.

Programmet visar på hur gång- och cykelvägnätet bör utvecklas för att koppla samman viktiga målpunkter inom stadsdelarna och med omkringliggande områden samt viktiga torg och platser som bör utvecklas. Programmet beskriver också förhållningssätt till kulturmiljövärden vid placering och utformning av ny bebyggelse samt hur naturvärden ska beaktas och om möjligt stärkas.

Vill du veta mer?

Programmet har haft en gemensam projektgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Referensgrupp har varit trafikkontoret, idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och fastighetskontoret.

I arbetet med att ta fram programmet har kontakt med boende i området haft en viktig roll. Vid uppstarten hölls ett informationsmöte i Björkhagens skola med cirka 170 personer. Ett tidigt dialogmöte i form av Open space hölls i Markuskyrkan med cirka 150 deltagare, med tydlig återkoppling av framförda synpunkter. Intresserade och boende i området har också fått möjlighet att få information via mejl.

Programsamråd genomfördes 6 maj 2014–29 augusti 2014. Samrådsmöte hölls i Björkhagens skola med cirka 350 deltagare. Under samrådstiden fanns även stadens dialogpaviljong på plats tre dagar i Björkhagens centrum och tre dagar i Hammarbyhöjdens centrum, med representanter från staden för att visa upp förslaget och svara på frågor. Totalt uppskattades att cirka 1 800 personer besökte dialogpaviljongen.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Veronique Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 667

Projekt i stadsutvecklingsområdet Hammarbyhöjden-Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad