Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Björksätravägen södra

Sätra

Aktuellt planområde omfattar den kuperade kullen som finns mellan Alsätravägen, Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat. Området utreds för 200-300 bostäder. Detaljplanen är inte startad.

 

Projektfakta

Vad?

Aktuellt planområde omfattar den kuperade kullen med naturmark som finns mellan Alsätravägen, Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat. Detaljplanen är inte startad än men berör nya bostäder kring den befintliga naturmarken. I planarbetet kommer det genomföras studier på struktur, naturvärden och hur mycket naturmark som kan tas i anspråk för bostäder och hur mycket som bör bevaras och förädlas.

Björksätravägen är även utpekas som en strategiskt viktigt gata i Sätra och det är viktigt att planerad bebyggelse får ett aktivt möte med gatan med bottenvåningar som bidrar till trygghet och liv i gaturummet.

När?

Planarbetet har inte startat men startas upp preliminärt under slutet av 2017.

Vem?

JEF Fastigheter AB och Einar Mattson Projekt AB markanvisades hösten 2016 för ny bostadsbebyggelse om totalt cirka 200-300 lägenheter. JEF Fastigheter AB är markanvisade för cirka 130-200 hyresrätter, varav cirka 20-30 studentlägenheter, och Einar Mattson Projekt AB är markanvisade cirka 70-100 bostadsrätter.

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad