Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Björksätravägen södra

Sätra

Aktuellt planområde omfattar den kuperade kullen som finns mellan Alsätravägen, Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat. Området utreds för 200-300 bostäder. Detaljplanen kallas Berget, är inte startad.

Projektfakta

130 bostäder vid Björksätravägen

Aktuellt planområde omfattar den kuperade kullen med naturmark som finns mellan Alsätravägen, Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat. Detaljplanen är inte startad än men berör nya bostäder kring den befintliga naturmarken. I planarbetet kommer det genomföras studier på struktur, naturvärden och hur mycket naturmark som kan tas i anspråk för bostäder och hur mycket som bör bevaras och förädlas.

Björksätravägen är även utpekas som en strategiskt viktigt gata i Sätra och det är viktigt att planerad bebyggelse får ett aktivt möte med gatan med bottenvåningar som bidrar till trygghet och liv i gaturummet.

Tidplan

Tidplan är ännu inte fastställd.

Byggaktörer

JEFF Fastigheter AB

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad