Flygvy från söder. Bild: Arkitema K2A
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus med 220 bostäder i Sätra

Sätra

Stockholms stad planerar för nya hyresrätter inom fastigheterna Sätra 2:1 och Björksätra 1. De nya byggnaderna kommer att skapa en större känsla av stadsliv och trygghet i området.

Samråd pågår, 14 maj–24 juni

Under samrådsperioden kan du titta på vad förslaget innebär och lämna synpunkter.

Titta på förslaget

Förslaget visas i Bygg- och plantjänsten och i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. På Stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot en avgift.

Förslaget visas också på Medborgarkontoret i Skärholmen med adress Måsholmstorget 20. Eventuella synpunkter lämnar du skriftligt under samrådsperioden.

Se alla handlingar och lämna dina synpunkter

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls 20 maj 2024 klockan 17.30-20.00 i lokalen bredvid Medborgarkontoret i Skärholmen, Måsholmstorget 20, Skärholmen. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra nya hus, i form av hyresrätter, inom fastigheterna Sätra 2:1 och Björksätra 1. Buller, skyfall och vibrationer kommer att utredas i det fortsatta arbetet.

Trygghet och stadsliv

De nya byggnaderna kommer att ha entréerna ut mot Björksätravägen och utformas kvalitativt i bottenvåningarna mot både gata och park för att skapa stadsliv och trygghet.

Området är utpekat som ett stadsutvecklingsområde där komplettering och en blandad och förtätad stadsmiljö kan vara möjlig. Det ska ske med kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov. Det finmaskiga gatunätet ska bevaras och utvecklas och de gröna promenaderna ska utvecklas till tryggare stråk.

Bilder

Visionsbild av förslaget. Bild: Arkitema K2A
Situationsplan, Brohuset och västra och östra kvartershuset.

Tidsplan

  • Start-PM: maj 2022
  • Samråd: 14 maj–24 juni, 2024
  • Granskning: kvartal 1, 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 2, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

En del av fastigheten är markanvisad till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Fastigheten Sätra 2:1 ägs av Stockholms stad. Fastigheten Björksätra 1 ägs av Stena Fastigheter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tara Nezhadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 251

Cristina Engwall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 677

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad