En gång- och cykelbana, på ena sidan av banan syns
Vy från Vitsandsstråket mot Sinnenas park och bostadshuset i kvarteret V6. Illustration: White
Projekt Planerat

Blandad stadsbebyggelse i Telestaden

Farsta

Levande stad och kulturhistoria står i centrum när före detta televerksområdet i Farsta omvandlas till en modern stadsdel.

Projektfakta

Det övergripande planprojektet syftar till att omvandla Televerkets före detta område till en levande stadsdel med en blandning av bostäder, service, verksamheter och allmänna platser. Förslaget innehåller cirka 2 000 bostäder, en skola, fem förskolor samt lokaler för kontor, verksamheter och service.

De två områdena Vitsand och Mårbacka, på varsin sida om Ågesta broväg, kopplas samman genom ett centralt stråk, Vitsandsstråket och Mårbackastråket. Stråket är en viktig del av områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö och ska i framtiden fungera som områdets inre kommunikationsstråk som sammanbinder en serie parker, torg och andra offentliga rum.  

Ågesta broväg omvandlas till en stadsgata med Teletorget som central samlingspunkt där Ågesta broväg och det inre stråket möts. Stadsdelen får flera mindre parker och i öster blir Mårbackaparken områdets stadsdelspark.

Nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen gör det enklare och tryggare att nå Drevviken.

Telestaden ligger i nordöstra Farsta längs med Nynäsvägen. Området uppfördes som Televerkets huvudkontor och laboratorier och disponerades senare av Telia som lämnade området 2016. Stora delar av den befintliga bebyggelsen och landskapet har ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms samtidigt ha stor potential för att utvecklas till en levande och funktionsblandad stadsdel. 

Stärker Farsta

Förslaget utgör en viktig del i att nå målet om 40 000 nya bostäder till år 2020 och ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana. Projektet stärker Farsta som tyngdpunkt och bidrar till att vända Farsta mot Drevviken.

Preliminär tidplan

 • Start-PM: 15 mars 2016
 • Samråd: 8 oktober - 26 november 2019. Samrådsmöte hålls 7 november samt 12 november 2019  i Telestaden.
 • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden efter samråd: 24 september 2020
 • Vitsand norra (etapp 1):
  Granskning: april 2021
  Antagande: december 2021
 • Vitsand södra och Mårbacka (etapp 2):
  Granskning: december 2022
  Antagande:juni 2023

Byggaktörer

Farsta Stadsutveckling AB (Ikano bostad och Rikshem).

Visionsbilder

Illustrationsplan för hela Telestaden med markering för etappen Vitsand norra.
Övergripande illustrationsplan för hela Telestaden med markering för etappen Vitsand norra. Utanför Vitsand norra redovisas samrådsförslaget från 2019 som kommer att ändras inför granskning.
Illustrationsplan för Vitsand norra. Befintliga byggnader som bevaras redovisas i ljusgrått medan tillkommande byggnader redovisas i mörkgrått.
Illustrationsplan för Vitsand norra. Befintliga byggnader som bevaras redovisas i ljusgrått medan tillkommande byggnader redovisas i mörkgrått. Illustration: White
Flygvy över Vitsand norra från norr.
Flygvy över Vitsand norra från norr. Illustration: White
En gång- och cykelbana, på ena sidan av banan syns
Vy från Vitsandsstråket mot Sinnenas park och bostadshuset i kvarteret V6. Illustration: White
Vitsandsstråket längs befintliga skivhus och nya lamellhus till höger och den befintliga naturslänten till vänster i bild.
Vitsandsstråket längs befintliga skivhus och nya lamellhus till höger och den befintliga naturslänten till vänster i bild. Illustration: White
Vy mot skivhusen i Vitsand med tillägg sett från söder över Nynäsvägen
Vy mot skivhusen i Vitsand med tillägg sett från söder över Nynäsvägen. Illustration: White

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Veronique Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Christian Bleckman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad