En rad med ljusgula bostadshus i fem våningar med tegelrött tak.
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen och Hövdingagatan i enlighet med planförslaget. Vy mot sydost vid korsningen Hövdingagatan – Blommensbergsvägen. Bild: Arkitema
Projekt Planerat

Bostäder längs Blommensbergsvägen

Aspudden

Cirka 215 bostäder planeras längs med Blommensbergsvägen och Erik Segersälls väg i stadsdelen Aspudden. Fastighet som berörs är Aspudden 2:1.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 13 september–10 oktober 2023.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan inom fastigheterna Aspudden 2:1, Grågåsen 26 och Hemgården 3 längs med Blommensbergsvägen, ErikSegersälls väg och Hövdingagatan.

Planförslaget möjliggör totalt cirka 215 nya bostäder och verksamhetslokaler. Längs med Blommensbergsvägen föreslås lamellhus anpassade till områdets höjdskala, längs Erik Segersälls väg och Hövdingagatan föreslås radhus.

Bebyggelsen och dess innehåll ska skapa attraktiva och aktiva gaturum, vilket bland annat möjliggörs genom att byggnader och dess entréer placeras mot gata samt att verksamhetslokaler placeras i strategiska lägen.

I förslaget ingår att Blommensbergsvägen får bredare gång- och cykelbanor för att skapa goda möjligheter för cykelpendling och förbättrad tillgänglighet till lokala målpunkter längs gatan.

Vid Aspuddens skola föreslås en ny timglashållplats för bussar som även bidrar med att hålla ner hastigheten på trafiken längs gatan.

Invid korsningen Erik Segersälls väg – Blommensbergsvägen skapas en mindre parkyta med planteringar, träd och sittplatser.

Förslaget är i enlighet med programmet för Aspudden Midsommarkransen som antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2013.

Byggaktör

Wallenstam AB och Riksbyggen ekonomisk förening.
Marken ägs av Stockholms stad och markanvisades till byggaktörerna den 9 juni 2016.

Wallenstams markanvisning är för hyresrätter och Riksbyggens markanvisning för bostadsrätter.

Preliminär tidplan

  • Samråd, 15 juni–16 augusti 2021
  • Granskning, 13 september–10 oktober 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, kvartal 4 2024
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen (delområde F) i enlighet med planförslaget. Bild: DinellJohansson
Övergripande modellbild/axonometri över föreslagen bebyggelse inom planområdet och anslutande, befintlig bebyggelse. Vy från nordväst. Bild: DinellJohansson
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse invid korsningen Erik Segersälls väg – Blommensbergsvägen (delområde E) i enlighet med planförslaget. Bild: DinellJohansson
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse på den södra sidan av Erik Segersälls väg i enlighet med planförslaget. Vy mot nordväst. I bakgrunden syns befintliga punkthus vid Sverkersgatan. Bild: Arkitema
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av nytt stadsradhus längs Hövdingagatan (delområde D) i enlighet med planförslaget. Vy mot öster. Bild: Arkitema
Fasad mot sydväst redovisande möjlig utformning och gestaltning av nytt radhus inom delområde D, mot Hövdingagatan. Bild: Arkitema

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad