Perspektivbild redovisande föreslagen utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen och Hövdingagatan. I bilden redovisas endast föreslagna volymer, ej material och färgsättning. Vy mot sydost vid korsningen Hövdingagatan – Blommensbergsvägen. Bild: Arkitema
Projekt Planerat

Bostäder längs Blommensbergsvägen

Aspudden

Cirka 215 bostäder planeras längs med Blommensbergsvägen och Erik Segersälls väg i stadsdelen Aspudden. Fastighet som berörs är Aspudden 2:1.

Projektfakta

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för Blommensbergsvägen. Planförslaget innehåller cirka 215 bostäder längs med Blommensbergsvägen, Erik Segersälls väg och Hövdingagatan i Aspudden. Bostäderna fördelas mellan två byggaktörer och förslaget innehåller hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

I förslaget ingår att Blommensbergsvägen får bredare gång- och cykelbanor för att skapa goda möjligheter för cykelpendling och förbättrad tillgänglighet till lokala målpunkter längs gatan.

Vid Aspuddens skola föreslås en ny timglashållplats för bussar som även bidrar med att hålla ner hastigheten på trafiken längs gatan.

Invid korsningen Erik Segersälls väg – Blommensbergsvägen skapas en mindre parkyta med planteringar, träd och sittplatser.

Dessutom föreslås att ett mindre parkområde invid Blommensbergsvägen blir skolgård i detaljplanen. Området används idag som skolgård och ligger i anslutning till befintlig skolgårdsyta för Aspuddens skola.

Förslaget är i enlighet med programmet för Aspudden Midsommarkransen som antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2013.

Byggaktör

Wallenstam AB och Riksbyggen ekonomisk förening.
Marken ägs av Stockholms stad och markanvisades till byggaktörerna den 9 juni 2016.

Wallenstams markanvisning är för hyresrätter och Riksbyggens markanvisning för bostadsrätter.

Preliminär tidplan

  • Samråd, 15 juni-16 augusti 2021
  • Granskning, kvartal 2 2023
  • Godkännande, kvartal 3 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige, kvartal 4 2023

Bilder samrådsförslag

Bebyggelsen består av lammeller, någogon förskjutna mot varandra längs vägen. Långsidan med balkonger är vänd mot gatan.
Perspektivbild redovisande föreslagen utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen. I bilden redovisas endast föreslagna volymer, ej material och färgsättning. Bild: DinellJohansson
På bilden visas föreslagen bebyggelse mot korsningen.  Utformningen av huset ger en liten öppen plats i hörnet av korsningen. På bilden syns träd och förslag på sittplatser på den ytan.
Perspektivbild redovisande föreslagen utformning av ny bebyggelse invid korsningen Erik Segersälls väg - Blommensbergsvägen. I bilden redovisas endast föreslagna volymer, ej material och färgsättning. Bild: DinellJohansson
Perspektivbild redovisande föreslagen utformning av ny bebyggelse på den södra sidan av Erik Segersälls väg. I bilden redovisas endast föreslagna volymer, ej material och färgsättning. Vy mot nordväst. I bakgrunden syns befintliga punkthus vid Sverkersgatan. Bild: Arkitema
Perspektivbild redovisande föreslagen utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen och Hövdingagatan. I bilden redovisas endast föreslagna volymer, ej material och färgsättning. Vy mot sydost vid korsningen Hövdingagatan – Blommensbergsvägen. Bild: Arkitema
Övergripande modellbild över föreslagen bebyggelse inom planområdet och anslutande, befintlig bebyggelse. Vy från nordväst. Bild: DinellJohansson
Övergripande modellbild över föreslagen bebyggelse inom planområdet och anslutande, befintlig bebyggelse. Vy från nordväst. Bild: DinellJohansson
Visionsbild på föreslagen gestaltning av bebyggelsen.
Fasadutsnitt redovisande föreslagen utformning av gavel på ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen. Bild: Arkitema
Fasadutsnitt redovisande föreslagen utformning av nya stadsradhus. Bild: Arkitema
Föreslagen gestaltning av husen. balkongen och fönsterband syns till höger och vänster av huskroppen. Fasaden är i tegel, taket har en rödbrun ton och en entrepaviljong syns mitt på fastighetens nedre plan.
Fasadutsnitt redovisande föreslagen utformning/gestaltning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen. Bild: DinellJohansson
Fasad i tegel där paviljongens entré syns framför. Fyrkantiga fönster syns i rad rakt ovanför paviljongen. På båda sidor om paviljongens tak syns vertikala rader med runda fönster.
Fasadutsnitt paviljongens entré. Källa: DinellJohansson
Fasadutsnitt över fönster- och balkongpartier. Källa: DinellJohansson

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Amanda Viklund

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad