Projekt Pågående

Bostäder längs Sjösavägen

Högdalen

I Högdalen, utmed Sjösavägen, byggs ett punkthus med cirka 70 lägenheter. Fastigheten som berörs är Bänkskåpet 2.

Projektfakta

Ett punkthus med cirka 70 bostäder 

Utmed Sjösavägen planeras ett punkthus med cirka 70 bostäder. Byggnaden placeras utmed Sjösavägen, nära korsningen till Trollesundsvägen. Fastigheten är Bänkskåpet 2.

Detaljplanen syftar, förutom att möjliggöra ny bostadsbyggnation, till att reglera parkering och infart, liksom att säkerställa en anpassning till terrängen.

Planområdet ligger på en bergknalle och huset är placerat längs gatan för att minska intrånget på platsen.

Tidplan

  • Samråd: dec 2015-feb 2016
  • Granskning: nov 2016
  • Antagande: dec 2016
  • Detaljplanen vann laga kraft: 2017-01-13
  • Byggstart Riksbyggen: feb 2020

Byggaktör

Riksbyggen - läs mer på deras projektwebb

 

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Filipsson

projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad