Visionsbild, bostäder längs Sjösavägen
Projekt Genomfört

Bostäder längs Sjösavägen

Högdalen

I Högdalen, utmed Sjösavägen, har ett punkthus med 70 lägenheter byggts. Fastigheten som berörs är Bänkskåpet 2.

Upprustning av Önskehems stråket

Stockholms stad genomför en upprustning av Önskehems stråket, mellan Sjösavägen och Högdalen. Stråket och parken får bland annat nya planteringar och ny utrustning.

Upprustning sker i hela parkområdet, från Sjösavägen förbi fotbollsplanen och ner till Högdalens fritidsgård. Arbetet sker punktvis och då kan de delarna av parken stängas av. Parken hålls öppen i så stor utsträckning som möjligt medans arbete sker.

Arbetet beräknas vara klart våren 2023. Stadens entreprenör är Svevia.

Ungefärligt arbetsområde markeras i rosa på kartan.

Projektfakta

Ett punkthus med 70 bostäder 

Utmed Sjösavägen har ett punkthus med 70 bostäder färdigställts. Byggnaden är placerad nära korsningen till Trollesundsvägen, i fastigheten Bänkskåpet 2.

Detaljplanen syftar, förutom att möjliggöra nya bostäder, till att reglera parkering och infart, liksom att säkerställa en anpassning till terrängen. Planområdet ligger på en bergknalle och huset är placerat längs gatan för att minska intrånget på platsen.

Tidplan

  • Samråd: december 2015-feb 2016
  • Granskning: november 2016
  • Antagande: december 2016
  • Detaljplanen vann laga kraft: 2017-01-13
  • Byggstart Riksbyggen: februari 2020
  • Inflyttning skedde i december 2021

Byggaktör

Riksbyggen

 

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad