En asymetrisk, gul byggnad med fem våningsplan vid en gatukorsning.
Vy över vårdboende sett från sydost. Illustration: Tovatt/Sweco.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av vårdboende och skola vid Ripsavägen

Högdalen

Förslag till detaljplan där ett befintligt vård- och omsorgsboende i Högdalen utvecklas. I förslaget rivs den gamla byggnaden och ett nytt vård- och omsorgsboende och seniorboende samt skola byggs inom fastigheten Hemsystern 1.

Förslaget till ny detaljplan möjliggör för två nya byggnader; en skolbyggnad och ett vård- och omsorgsboende samt seniorboende. Skolan ska innehålla årskurserna förskoleklass upp till och med årskurs 9 och totalt 900 elever. Vård- och omsorgsboende, ett aktivitetscentrum och seniorbostäder inrymmer totalt 147 bostäder. Den nordvästra delen av området planläggs som park.

Skolbyggnaden har genomgående entréer så att den kan nås både från Ripsavägen i öster och från skolgården i väster. Gemensamma elevlokaler och publika lokaler placeras i entréplanet. Byggnaden har fyra våningsplan med verksamhetslokaler och ett femte indraget plan för tekniska utrymmen.

Vård- och omsorgsboende samt seniorboende placeras längs söderut på fastigheten med en inre skyddad gård. Byggnaden utformas som ett terrasshus med en högre del, 5 våningar, mot Ripsavägen i öster som sedan trappas ner till två våningar mot bebyggelsen längs Bälingevägen i väster.

Fastigheten Hemsystern 1 är idag bebyggd med en trevåningsbyggnad med ett vård- och omsorgsboende, ett trygghetsboende och en förskola med fem avdelningar. Förslaget till ny detaljplan innebär att den befintliga byggnaden inom fastigheten Hemsystern 1 rivs.

Micasa, som är tomträttshavare av fastigheten, och SISAB, har tillsammans tecknat ett intentionsavtal för att utreda möjligheten att utveckla fastigheten.

Bilder

Illustration över en gul byggnad vid en väg med flera mindre hus.
Vy över seniorbostäderna och del av vårdboenden sedd från väster (Bälingevägen). Illustration: Tovatt/Sweco.
Ett stort flervåningshus i rött tegel och gul puts.
Vy över vårdboendets huvudentré sedd från Ripsavägen. Illustration: Tovatt/Sweco.
Flygfoto över ett bostadsområde med en gul markering runt ett stort hus och en skogsdunge.
Planområdet med befintlig byggnad inringat i gult.

Området ligger längs Ripsavägen, på gränsen mellan Högdalen och Örby, och omfattar cirka 2,9 ha varav 0,8 ha utgörs av parkmark.Området innefattar fastigheten Hemsystern 1 samt del av Örby 4:1. All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad.

Platsen och fastigheten lämpliga för boende, skola och förskola

Micasa och SISAB har sett över sina behov och bedömt att fastigheten Hemsystern 1 har potential att utvecklas och är lämplig för både skola, förskola, vård- och omsorgsboende och trygghetsboende. Den nya exploateringen förutsätter att befintlig byggnad rivs då den inte lever upp till dagens standard och krav.

Bilder

Skolbyggnaden med vårdboende i förlängning sedd från nordost (Ripsavägen). Illustration: Norconsult.
En fyrkantig skolbyggnad i fyra våningar och mörkt tegel.
Vy över skolbyggnaden sedd från gården. Illustration: Norconsult.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: December 2018.
  • Samråd: 7 december 2021–24 januari 2022.
  • Granskning: Under 2022.
  • Antagande: Under 2022–2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Aktörer

Stockholms stad, Micasa och SISAB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tim Kahlbom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 249

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad