Önskehemsplan i Högdalen
Projekt Planerat

Bostäder och centrumverksamheter vid Önskehemsplan i Högdalen

Högdalen

Stockholms stad vill utveckla Högdalens centrum med fler bostäder och centrumverksamheter.

Projektfakta

Området kring Högdalen centrum ska utvecklas. Högdalen är utpekat som ett stadsutvecklingsområde i översiktsplanen där omfattande kompletteringar föreslås. Särskilt markparkeringar nära centrum lyfts fram som möjliga ytor för stadsutveckling. Önskehemsplan är det södra parkeringstorget vid Högdalens centrum. Denna del av centrum har en karaktär av baksida.

Högdalen beskrivs som en "tunnelbanestad" i Stockholms byggnadsordning. Högdalen centrum har ett stort utbud av handel, offentlig service och kultur. Bland annat finns bibliotek, två kyrkor, barn- och mödravårdscentral, folktandvård, vårdcentral och en sim- och idrottshall.

Bostäder, butiker, parkeringsgarage och busstorg

Högdalens centrum och Önskehemsplan ska utvecklas. Stockholms stad utreder nya bostäder, ett underjordiskt besöksparkeringsgarage samt ett utökat busstorg. Nya stadsrum med plats för folkliv ska ordnas. Planen ska bidra till att stärka Högdalens centrum som en av södra Stockholms viktigaste noder med ett levande centrum för boende, besökare och näringsidkare. Förslaget följer översiktsplanens mål att stärka Högdalens centrum med fler bostäder och befolkade trygga offentliga rum.

Genom att möjliggöra för cirka 190 nya bostäder inom tunnelbanans influensområde bidrar den här detaljplanen till att uppfylla stadens mål om att bygga 140 000 bostäder till år 2030.

  • 120 st hyresrätter
  • 70 st bostadsrätter
  • 5000 kvm butiker

Markägoförhållanden och byggaktör

Stockholms stad äger marken. Förutom del av Örby 4:1 är övriga fastigheter inom området upplåtna med tomträtt till Niam VII Stationsfastigheter Högdalen AB.

Niam (extern webbplats)

Preliminär tidplan

  • Start-PM, maj 2022
  • Samråd, kvartal 1 2024
  • Granskning, kvartal 3 2025
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, kvartal 3 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakt

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad