Snedbild som visar fastigheten i hörnet av Malmköpingsvägen och Västermovägen i Örby.
Snedbild med aktuellt planområde rödmarkerat.
Projekt Planerat

Bostäder och verksamhet i Örby

Detaljplanens syfte är att tillföra cirka 15 bostäder, hyresrätter, genom på- eller nybyggnad inom fastigheten Vevstaken 29 i Örby. Området ligger i korsningen mellan Malmköpingsvägen och Västermovägen.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och verksamheter på fastigheten Vevstaken 29. Planen möjliggör cirka 15 nya bostäder i form av hyresrätter. Idag finns en lokal i en våning och i källaren ett tvätteri. Dessutom syftar planen till att skapa ett tydligt, tryggt och attraktivt gaturum med en stadsmässighet i bebyggelsen längs Malmköpingsvägen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: maj 2022
  • Samråd: januari 2023
  • Granskning: februari 2024
  • Antagande Stadsbyggnadsnämnden: maj 2024

Inblandade aktörer

Planavtal har tecknats med Fastighets AB Malmköpingsvägen 44 för att täcka stadsbyggnadskontorets kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad