• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kollektivtrafiknära bostäder i Örby

Örby

Cirka 20 nya bostäder och centrumlokal föreslås i närhet till kollektivtrafik i Örby. Förslaget berör fastigheterna Punkteringen 3 och 7.

Samråd pågår, 6 februari–18 mars

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Se alla handlingar och lämna dina synpunkter

Planförslaget visas under samrådstiden 6 februari–18 mars 2024 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag den 5 mars 2024 klockan 17.30–19.30 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med förslaget.

Planområdet ligger i norra Örby, söder om Huddingevägen, i korsningen Gamla Huddingevägen och Årdalavägen. Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder inom delar av fastigheterna Punkteringen 3 och 7. 

Förslaget innebär att det befintliga flerbostadshuset byggs samman med ett nytt lamellhus i tre våningar längs Årdalavägen. Två mindre flerbostadshus, så kallade gårdshus, föreslås inom befintlig bostadsgård med entréer mot Ludgovägen. Planförslaget innebär även att en allmän passage möjliggörs mellan Årdalavägen/Malmköpingsvägen och anslutande parkväg söder om planområdet. I hörnet Gamla Huddingevägen/Årdalavägen ställs krav på användning för centrumändamål i del av bottenvåningen.

På platsen finns i dag ett flerbostadshus med garage under mark, en gård och en förskola som är ur drift. Det befintliga flerbostadshuset bevaras och förskolan föreslås rivas. 

Tillskottet av cirka 20 nya bostäder och lokaler i ett kollektivtrafiknära läge ger området goda förutsättningar att utvecklas.

Bilder på samrådsförslaget

Perspektivbild redovisande möjlig utformning av föreslaget lamellhus mot Årdalavägen. Vy från Malmköpingsvägen mot söder. Bild: On arkitekter
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av föreslaget lamellhus och gårdshus i anslutning till föreslaget parkstråk. Bild: On arkitekter
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av föreslagna gårdshus mot Ludgovägen. Bild: On arkitekter
Övergripande vy från modell. Nya byggnadsvolymer redovisas i vitt, befintlig bebyggelse i ljusgrått. Vy mot norr. Bild: On arkitekter.

Tidplan

  • Start-pm, december 2020
  • Samråd, 6 februari–18 mars 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 4, 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 2, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret.*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Örby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad