Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder och verksamhetslokaler vid den gamla panncentralen

Solberga

Cirka 80 lägenheter och lokaler för centrumändamål planeras vid den gamla panncentralen vid Folkparksvägen. Bebyggelsen ska bidra till att stärka Folkparksvägen som stadsgata och öppna upp platsen som idag är sliten och inhägnad.

Projektfakta

Cirka 80 bostäder

Staden vill möjliggöra för cirka 80 bostäder och lokaler för centrumändamål vid Folkparksvägen.  Panncentralen har potential att utvecklas till en målpunkt med publika verksamheter och utgångspunkten är att den, tillsammans med den ursprungliga kontorsbyggnaden från 1950-talet, ska bevaras. Panncentralens tydliga roll i stadsrummet ska bevaras och byggnaden ska fortsatt vara synlig från Folkparksvägen.

Den gröna karaktären i området med förgårdsmark mot gaturummet och den bostadsnära naturmarken bör tas tillvara och utvecklas. Fastigheten ska öppnas upp och tillgängliggöras och nya kopplingar mellan planområdet och omgivande gatu- och parkstruktur ska studeras.

Byggaktör

Stockholmshem

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samråd planeras i kvartal 4, 2023.
  • Granskning kvartal 4, 2024.
  • Antagande kvartal 1, 2025.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Daniel Sandström

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad