• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Solbergaskogen ekologiska och rekreativa värde stärks

Solberga

Intäkter från stadsbyggnadsprojekt i Solberga ger staden möjlighet att utföra åtgärder för att stärka Solbergaskogen, som får en ännu större betydelse som rekreationsområde när fler flyttar hit.

Staden har en områdesplanering för Solberga för att undersöka hur stadsdelen kan växa och var det är lämpligt att bygga nya bostäder. I områdesplaneringen ingår även att se över möjligheten att stärka befintliga mötesplatser, undersöka tillgången till park och natur och bevaka att Solbergaskogens ekologiska funktioner säkerställs.

När nya bostäder byggs får staden intäkter vilket gör det möjligt att rusta upp och göra kompletteringar i allmän plats. Under de senaste åren har staden samlat medel från flera projekt i stadsdelen för att stärka Solbergaskogen, som får en ännu större betydelse som rekreationsområde när fler flyttar hit.

Åtgärdsplan för att stärka rekreativa och ekologiska värden

Solbergaskogen används som utflyktsmål för förskolor och skolor från andra stadsdelar för naturstudier, lek och friluftsliv under alla årstider. Äldre människor promenerar på de mer lättillgängliga gångstråken. Också det ekologiska värdet är stort, skogen har betydelse bland annat som ekhabitat, barrskog och våtmark vilket handlar om livsmiljö och spridningsvägar för många djur- och växtarter kopplade till biotoperna.

De åtgärder som staden har gjort och planerar att utföra utgår ifrån en åtgärdsplan som staden tog fram 2014 (Åtgärdsplan för att stärka rekreativa och ekologiska värden i Solbergaskogen). Åtgärdsplanen togs fram i samarbete med stadsdelsförvaltningen och lokala intresseföreningar som bidrog med kunskap och idéer.

Åtgärder

  • Grodkärret: Staden ser över möjligheten att tillföra utrustning som till exempel gångbrädor eller en brygga i västra delen av grodkärret. För att göra grodkärret mer lättillgängligt och samtidigt skydda våtmarken mot för stort slitage.
  • Tydligare entréer: Solbergaskogens huvudentréer har förtydligas med ny skyltning. Fem större informationsskyltar har placerats ut på strategiska platser. Dessa sattes ut under hösten 2020.
  • Natur- och kulturstigen: Natur- och kulturstigen i Solbergaskogen har rustats upp med nya skyltar. Dessa kom upp i slutet av 2021.
  • Utplacering av mulmholk: En ek som togs ner i samband med bostadsbyggnationen i projekt Karneolen togs tillvara och gjordes i ordning till en mulmholk. Mulmholken fungerar som ett insektshotell och placerades ut i Solbergaskogen under hösten 2020.
  • Eventuella åtgärder vid alkärret: Centralt i skogen ligger alkärret som utgör en näringsrik miljö med rikt växt- och djurliv. Vattennivån varierar från 2-3 decimeter på våren till helt uttorkat på sensommaren. Staden verkar för att övervaka dämmet och vid behov förstärka det för att behålla vattennivån.
  • Ny groddamm: För att förstärka grodornas habitat i Solbergaskogen planeras en ny damm att anläggas.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Mauritz Ericson Montgomery
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 670

Fredrik Riström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 076-644 20 56

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad