Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder på Tenstaterrassen

Tensta

Förslaget innebär att 500 nya bostäder kan byggas på överdäckningen av Hjulstavägen och E 18. Överdäckningen ska också fungera som ljudbarriär för trafikbullret och hjälpa till att knyta ihop Tensta med Rinkeby. I förslaget ingår hyresrätter, bostadsrätter och ett vårdboende.

Pågående arbeten

Planerade sprängningar vid Tenstaterrassen

Onsdag den 5 april 2023 påbörjas sprängningsarbeten vid Tenstaterrassen. Syftet är att skapa plats för byggtrafik och längre fram en ny gång- och cykelväg. Sprängningarna pågår dagtid vardagar 8–16. Arbetena beräknas pågå cirka 3–4 veckor.

Vid frågor om pågående arbeten:
Byggledning, Build Sweden, telefon: 070-560 66 77

Kontaktperson i Stockholms stad, exploateringskontoret:
Cecilia Åkerström, byggprojektledare, telefon: 070-370 12 68

Nu börjar byggandet av Tenstaterrassen

Under december 2022 påbörjar Stockholms stad markarbeten för gator och park samt utför ledningsarbeten för nya bostäder på Tenstaterrassen. Stadens inledande arbeten innebär att platsen inhägnas.

Kring årsskiftet 2022–2023 genomförs förbesiktningar av de byggnader som ligger i anslutning till de platser där sprängningar kommer att utföras. Syftet med sprängningarna är att förbereda för att lägga ner ledningar i marken och för att bygga en gång- och cykelväg. Sprängningarna beräknas utföras under vintern 2023. I arbetena ingår också omfattande schakt- och fyllningsarbeten för kommande bostäder.

Byggandet av bostadshusen utförs av ByggVesta TT AB och Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB och planeras att påbörjas hösten 2023 och pågå till och med 2027.

Klicka på bilden för att förstora den.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

På Tenstaterrassen planeras 500 bostäder, varav cirka 250 bostadsrätter, cirka 150 hyresrätter och ett vårdboende med cirka 80 bostäder. Några lägenheter kommer också att bli trygghetsboende. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18. Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare en ny trappa och gång- och cykelväg blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Bakgrund

I början av 2000-talet beslutade Vägverket (numera Trafikverket) om en ombyggnad av E18, sträckan Hjulsta-Ulriksdal. För att minska motorledens barriäreffekt mellan bostadsområdena Rinkeby respektive Tensta och Järvafältet beslutade Stockholms stad att två överdäckningar skulle byggas över E18 vid Rinkeby och Tensta och utformas för bebyggelse.

2009 anvisade staden mark för att bygga bostäder vid överdäckningen i Tensta och klartecken gavs för att börja planera området. Bebyggelseförslaget ingick i Vision Järva 2030 och bidrog till målet ”Bra boende och mer varierad stadsmiljö”.

Under årens lopp har planarbetet pausats och nya byggaktörer fått markanvisning. Byggaktörer är nu ByggVesta TT AB och Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB.

Detaljplanen och stadens beslut om att starta genomförandet av projektet vann laga kraft i november 2022.

Projektets byggaktörer

ByggVesta TT AB är byggaktör för de sex husen norr om den nya lokalgatan och Svenska Stadsbyggen AB är byggaktör för vårdboendet och de tre husen söder om gatan.

Tidplan

  • Detaljplanen godkännandes i stadsbyggnadsnämnden i februari 2020. 
  • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i oktober 2022
  • Planen vann laga kraft den 1 november och kan nu inte överklagas. 
  • Byggstart för stadens markarbeten för gator och park samt ledningsarbeten för nya bostäder på Tenstaterrassen: december 2022. 
  • Byggandet av bostadshusen och vårdboendet utförs av ByggVesta och Svenska Stadsbyggen AB och planeras att påbörjas hösten 2023 och pågår till och med 2027.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter
Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter
Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter

Kontakt

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad