dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder på Tenstaterrassen

Tensta

Förslaget innebär att drygt 390 nya bostäder kan byggas på överdäckningen av Hjulstavägen och E 18. Överdäckningen ska också fungera som ljudbarriär för trafikbullret och hjälpa till att knyta ihop Tensta med Rinkeby. I förslaget ingår hyresrätter, bostadsrätter och ett vårdboende. Granskning av detaljplanen pågår mellan 26 juni och 28 augusti 2019.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

På Tenstaterrassen planeras cirka 390 lägenheter, varav cirka 300 bostadsrätter, samt ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18.

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Tidigare planerades det för en förskola i området men under projektets gång har det visat sig att det inte finns något behov av en förskola i här.

Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby är en del i Vision Järva 2030, Stockholm stads långsiktiga satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna runt Järvafältet. Att bygga nytt i strategiska lägen och med varierade boendeformer är en del i denna vision.

Med överdäckningarna blir det lättare för de boende i Rinkeby och Tensta att komma ut i naturen på Järvafältet. Byggandet av Rinkebyterrassen, området vid överdäckningen i Rinkeby, pågår.

Bakgrund

I oktober 2003 beslutade staden att två överdäckningar skulle byggas över E18 i samband med Trafikverkets ombyggnad av denna motorled. I april 2009 anvisades mark för att bygga bostäder på platsen och klartecken gavs för att börja planera området.

Detaljplanearbetet vilade och markanvisningen återlämnades vid årsskiftet 2013/2014. Den 4 februari 2016 anvisades marken istället till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB och Svenska Vårdbyggen AB. Beslut att starta planarbetet på nytt fattades i april 2016 och samråd genomfördes i maj 2017.

Projektets byggaktörer

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är byggaktör för projektets lägenheter (bostadsrätter) i den norra delen av överdäckningen. Svenska Stadsbyggen AB (tidigare Svenska Vårdbyggen AB) är byggaktör för vårdboende och lägenheterna (bostadsrätter och hyresrätter) i söder.

Tidplan

Granskning av detaljplanen pågår mellan 26 juni och 28 augusti 2019. Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal fyra 2019. Antagande ska sedan ske i kommunfullmäktige.
Planerad byggstart tidigast under 2020.

Granskning av planförslaget pågår till 28 augusti 2019

Under perioden 26 juni till 28 augusti 2019 finns det möjlighet att granska detaljplanen. Planförslaget finns att ta del av på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Tekniska nämndhuset, lokal: Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Tensta bibliotek, Hagstråket 13

Planförslaget finns även att ta del av i Bygg- och plantjänsten där du även kan lämna synpunkter på planförslaget.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad