Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder på Tenstaterrassen

Tensta

Förslaget innebär att drygt 390 nya bostäder kan byggas på överdäckningen av Hjulstavägen och E 18. Överdäckningen ska också fungera som ljudbarriär för trafikbullret och hjälpa till att knyta ihop Tensta med Rinkeby. I förslaget ingår hyresrätter, bostadsrätter och ett vårdboende.

Projektfakta

Så ser förslaget ut i korthet

På Tenstaterrassen planeras cirka 390 lägenheter, varav cirka 300 bostadsrätter, samt ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18.

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Tidigare planerades det för en förskola i området men under projektets gång har det visat sig att det inte finns något behov av en förskola i här.

Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby är en del i Vision Järva 2030, Stockholm stads långsiktiga satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna runt Järvafältet. Att bygga nytt i strategiska lägen och med varierade boendeformer är en del i denna vision.

Med överdäckningarna blir det lättare för de boende i Rinkeby och Tensta att komma ut i naturen på Järvafältet. Byggandet av Rinkebyterrassen, området vid överdäckningen i Rinkeby, pågår.

Bakgrund

I oktober 2003 beslutade staden att två överdäckningar skulle byggas över E18 i samband med Trafikverkets ombyggnad av denna motorled. I april 2009 anvisades mark för att bygga bostäder på platsen och klartecken gavs för att börja planera området.

Detaljplanearbetet vilade och markanvisningen återlämnades vid årsskiftet 2013/2014. Den 4 februari 2016 anvisades marken istället till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB och Svenska Vårdbyggen AB. Beslut att starta planarbetet på nytt fattades i april 2016 och samråd genomfördes i maj 2017.

Projektets byggaktörer

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB är byggaktör för projektets lägenheter (bostadsrätter) i den norra delen av överdäckningen. Svenska Stadsbyggen AB (tidigare Svenska Vårdbyggen AB) är byggaktör för vårdboende och lägenheterna (bostadsrätter och hyresrätter) i söder.

Tidplan

Detaljplanen godkännandes i stadsbyggnadsnämnden i februari 2020. Antagande i kommunfullmäktige planeras att ske under våren 2022. Planerad byggstart blir tidigast under hösten 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter
Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter
Tenstaterrassen
Illustration: ÅWL Arkitekter

Kontakt

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad