Den nya bebyggelsen (till höger i bild) sett söderifrån från gång- och cykelvägen. Bild: Reflex arkitekter.
Den nya bebyggelsen (till höger i bild) sett söderifrån från gång- och cykelvägen. Bild: Reflex arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Blåsutvägen

Johanneshov

Cirka 60 hyresrätter planeras mellan Blåsutvägen och tunnelbanespåren, söder om Blåsutparken i Johanneshov. Förslaget innebär två bostadshus, ett punkthus på nio våningar och ett lamellhus på fyra våningar. I lamellhuset föreslås ett kollektivboende.

Projektfakta

Två bostadshus med cirka 60 hyresrätter

Förslaget möjliggör två nya bostadshus mellan Blåsutvägen och tunnelbanespåren, söder om Blåsutparken. Här föreslås ett punkthus i nio våningar och ett lamellhus i fyra våningar, som är anpassade till omkringliggande bebyggelse. Lamellhuset föreslås få samma höjd som befintliga lamellhus medan punkthuset föreslås få vara en våning högre än befintliga punkthus för att möjliggöra lokaler i bottenvåningen mot parken. I bottenvåningarna föreslås gemensamhetslokaler, uteplatser, samt en publik lokal som föreslås bli cykelkafé/cykelverkstad. 

Den föreslagna bebyggelsen innebär bland annat att den befintliga hundrastgården och utegymmet behöver lokaliseras till nya platser inom Blåsutparken.

Trafik och parkering

Den nya bebyggelsen nås via en ny infartsväg från Blåsutvägen och kommer att korsa befintlig gång- och cykelväg. Här är det viktigt att gång- och cykeltrafikanter har företräde. Därför kommer korsningspunkten tydliggöras genom avvikande markmaterial, farthinder för bilar samt eventuell skyltning. Bilparkering föreslås ske i garage som nås via den nya infarten. Cykelparkering är möjlig både i cykelrum men också utomhus vid entréer. Projektet har goda kommunikationer för gång, cykel och kollektivtrafik vilket motiverar ett relativt lågt parkeringstal. 

Byggaktör

Svenska Bostäder

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021
  • Samråd 26 april–6 juni 2022
  • Granskning 6 september–3 oktober 2023
  • Antagande 14 december 2023

Bildgalleri

Vy från Blåsutparken. Det nya punkthuset (till vänster i bild) är nio våningar högt och markerar avslutet mot spårområdet och möjliggör för en lokal. Bild: Reflex arkitekter
Vy från Blåsutparken. Det nya punkthuset (till vänster i bild) är nio våningar högt och markerar avslutet mot spårområdet och möjliggör för en lokal. Bild: Reflex arkitekter
Den nya bebyggelsen (till höger i bild) sett söderifrån från gång- och cykelvägen. Bild: Reflex arkitekter.
Den nya bebyggelsen (till höger i bild) sett söderifrån från gång- och cykelvägen. Bild: Reflex arkitekter.
Angöringsgatan ner mot entréplatsen med tillkommande punkthus till vänster och lamellhus till höger. Bild: Reflex arkitekter
Angöringsgatan ner mot entréplatsen med tillkommande punkthus till vänster och lamellhus till höger. Bild: Reflex arkitekter
Situationsbild av föreslagen bebyggelse som  placeras mellan befintlig bebyggelse och spåret. Bild: WSP Landskap
Situationsbild av föreslagen bebyggelse som placeras mellan befintlig bebyggelse och spåret. Bild: WSP Landskap

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Daniella Blomdell

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad