Bostäder vid Mårbackagatan.
Bostäder vid Mårbackagatan. Vy mot norr. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Bostäder vid Mårbackagatan

Farsta

I förslaget ingår cirka 80 hyresrätter längs med Mårbackagatan i Larsboda. Planen heter Del av Farsta 2:1 vid Mårbackagatan med diarienummer 2018-02681.

Projektfakta

Förslaget till detaljplan innehåller två kvarter för flerbostadshus längs Mårbackagatan på vardera sidan om korsningen Mårbackagatan och Persbergsbacken. Planen tillåter fyra våningar i det södra kvarteret och fem i det norra. Totalt blir det cirka 80 bostäder. Flerbostadshusen är så kallade Stockholmshus.

Förslaget föreslås skapa en tydligare inramning med karaktär av stadsgata längs Mårbackagatan och tydliggöra sambandet mellan Farsta strand och Drevvikens strand. Entréer vänds mot gatan vilket bidrar till ett mer levande och tryggt gaturum.

3D-modell över de planerade byggnaderna vid Mårbackagatan

Park- och naturmark

Placering av byggnaderna har som mål att göra så lite påverkan som möjligt på den kuperade naturmark som finns inom planområdet idag. Mellan de nya byggnaderna och de närliggande radhusen sparas park- och naturmark.

För att bereda plats för bostäderna är det nödvändigt att spränga bort vissa delar av berg på platsen och att fylla ut ojämnheter. Trädfällning är också nödvändig samtidigt som träd sparas där det är möjligt.

Som kompensation planteras ett trettiotal nya träd inom kvartersmarken. Trädsorter anpassas till karaktärshabitatet, ek- och ädellövskog som kan bidra till artrikedom och födotillgång för områdets insekter, fåglar och smådjur. Här planeras även för faunadepåer, fågelholkar och holkar för skalbaggar.

Mobilitetstjänster

Projektet är utsett som pilotprojekt för så kallade mobilitetstjänster. Det innebär till exempel färre parkeringsplatser för bilar, fler cykelparkeringsplatser, lättillgängliga cykelrum och bra tillgång till kollektivtrafik. I konceptet ingår även planer för cykelpool, möjlighet till laddning av elcyklar och laddstolpar för bilpool. Projektet kommer att kunna dra nytta av erfarenheter från projektet vid Bjurö på södra sidan Magelungsvägen där ett antal mobilitetstjänster testas, såsom bilpool, cykelverkstad och informationspaket till hyresgäster.

Stadens förtätas

Stadens översiktsplan beskriver hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I gällande översiktsplan är planområdet markerat som stadsutvecklingsområde (komplettering) med stora stadsutvecklingsmöjligheter. Planområdet ligger även invid Magelungsvägen som är markerat som ett urbant stråk vilket planeras omvandlas till en levande stadsmiljö. Planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan.

Översiktsplan för Stockholm

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden godkände 2010-06-23 programmet för Larsboda strand. Bebyggelseområdena i programmet lyftes sedan in i programmet för Tyngdpunkt Farsta som antogs 2016-06-16. Tyngdpunkt Farsta är ett tidigare stadsutvecklingsprojekt i Farsta kopplat till stadens förra översiktsplan ”Promenadstaden”. Inom projektet togs ett program fram, som omfattar flera pågående och kommande byggnadsprojekt inom Farsta. Farsta kallas inte längre tyngdpunkt utan är ett av fyra fokusområden, där nya projekt startas med Översiktsplanen som utgångspunkt.

Tyngdpunkt Farsta, Fokusområde Farsta och Översiktsplanen 

Preliminär tidplan

  • Samråd genomfördes 8 juni–24 augusti 2021
  • Granskning: 18 maj–14 juni 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 3 2023

Fastighetsägare

Området omfattar cirka 5500 kvadratmeter och består av del av fastigheten Farsta 2:1 som ägs av Stockholms stad. Fastigheten kommer att upplåtas med tomträtt till AB Familjebostäder.

Frågor och svar

Publicerad 2022-06-01

Stockholmshusen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Natali Klosterling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Lindfors

Planarkitekt, Tyréns AB

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Bostäder vid Mårbackagatan.
Översiktsbild av Mårbackagatan med ungefärligt planområde markerat.
Bostäder vid Mårbackagatan.
Bostäder vid Mårbackagatan. Vy mot norr. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Bostäder vid Mårbackagatan.
Bostäder vid Mårbackagatan. Vy mot sydväst. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Bostäder vid Mårbackagatan.
Planförslaget med dess två delområden. Ny bebyggelse i vitt. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Bostäder vid Mårbackagatan.
Fasader bostäder vid Mårbackagatan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Bostäder vid Mårbackagatan.
Sektion över planområdets södra del. Forsbackagatan (överst) och Mårbackagatan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad