Bostäder vid Nälstastråket
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: AART Arkitekter/Kungsladan.
Projekt Planerat

Bostäder vid Nälstastråket

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse vid Nälstastråket. I förslaget ingår flerbostadshus, radhus och utveckling av parkstråket. Planen har diarienummer 2020-09138.

Enkät

Många tyckte till om Nälsta parkstråk.

2022-10-03

Nu kan du ta del av en sammanfattning av svaren från enkäten om Nälsta parkstråk. Nästan 1200 personer deltog och genererade tusentals svar om favoritplatser, trygga- och otrygga platser, hur man rör sig i området och hur man ser på utvecklingen av parkstråket. 

Sammanfattning av enkäten

Projektfakta

I förslaget ingår cirka 440 bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt möjlighet till verksamheter i bottenvåningen. Bostäderna planeras att upplåtas som bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Byggnaderna planeras att utföras i en låg skala som är anpassad till den befintliga bebyggelsen.

Dessutom föreslås en utveckling av det befintliga parkstråket, Nälstastråket, som rekreationsstråk med nya mötesplatser, bevarade ekologiska samband och nya gång- och cykelkopplingar. Målet är att området ska utvecklas till en attraktiv, levande och varierad plats med hög arkitektonisk kvalitet.

Planområdet föreslås bestå av sju kvarter med bostadsbebyggelse. Parkeringsbehovet ska lösas i underjordiska garage inom planområdet. Bottenvåningar ska utföras med omsorg och särskild hänsyn till parkstråkets offentliga karaktär. Även rummen mellan byggnaderna måste utformas med hänsyn till parken. Planområdets exakta avgränsning kommer att utarbetas under planarbetet.

Planförslaget ska bidra till en variation av byggnader med en tydlig front mot Vinstavägen och Skattegårdsvägen. Lokaler i bottenvåningar i strategiska lägen ska bidra till aktiva fasader och skapa mer liv och rörelse. Den tillkommande bebyggelsen ska också bidra till att Vinstavägen utvecklas från genomfartsled till en tryggare, tätare och mer urban gata.

Den nya bebyggelsen ska på ett medvetet sätt förhålla sig till befintlig bebyggelsestruktur, och ska anpassas till landskapsrummet och bidra till att förstärka entréerna in till parkstråket. Planförslaget ska även bidra till väl utformade offentliga rum.

Grönytor och vatten

En naturvärdesinventering behöver tas fram under planarbetet, då planområdet innehåller träd och naturmiljöer med potentiellt höga naturvärden. Därutöver behöver dagvatten- och skyfallshanteringen i området utredas noggrant med tanke på befintliga markförhållanden och att det finns en betydande översvämningsrisk i delar av planområdet. 

Kommunikationer

Framkomlighetsstrategin ska tillämpas i utvecklingen av området, bland annat genom förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Nälstastråket har potential att bli en viktig del av ett lokalt och regionalt cykelnätverk. Därför är målet att utveckla cykel- och gångvägarna genom Nälstastråket med ökade möjligheter för aktivitet och rekreation.

Översiktsplanen

Stadens översiktsplan beskriver hur bebyggelse, mark- och vattenområden kan användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Nälstastråket i Hässelby-Vällingby är i översiktsplanen utpekat som ett område med stadsutvecklingsmöjligheter. Det innebär att området kan utvecklas med bostäder, arbetsplatser, centrumfunktioner, kultur, service och gator.

Nälstastråket är också identifierat som en av stadens viktiga mötesplatser. Dessa platser har stor betydelse för att uppnå målet om en sammanhängande stad och en god offentlig miljö. Ett mål med dessa mötesplatser är att de ska bidra till att människor med varierande bakgrund möts, samtidigt som stadsdelarnas lokala identitet stärks.

Läs stadsbyggnadsnämndens beslut och medskick, ärende nummer sex i protokollet.

Tidplan

  • Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan, start-pm: december 2021.
  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: november 2023.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: november 2024.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: maj 2025.

Byggaktörer

Frågor och svar

Bildgalleri

Bostäder vid Nälstastråket.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Bostäder vid Nälstastråket
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: Ettelva Arkitekter
Bostäder vid Nälstastråket.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: AART Arkitekter/Kungsladan.
Bostäder vid Nälstastråket.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen.
Bostäder vid Nälstastråket.
Detaljplaneområdet, ungefärlig storlek.
Bostäder vid Nälstastråket.
Karta som visar gränserna för de sju planerade kvarteren A–G. Ledningsstråket ligger inom de områden som är markerade med rosa, med begränsade bebyggelsemöjligheter. Vattendraget är markerat med blått.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rhoda Hersson-Ringskog

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad