Gata i kvarter med flerbostadshus, verksamheter, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild av området Blandkvarteren innehålla en blandning av bostäder och arbetsplatser där ny bebyggelse bygger vidare på den befintliga kvartersstrukturen. Illustration: WSP.

Vinsta-Johannelund

I programförslaget ingår cirka 3 500–4 000 bostäder och cirka 3 000 arbetsplatser och en bytespunkt för kollektivtrafik med en ny bussterminal. Ett program upprättas för ett större område som underlag för flera framtida detaljplaner inom området.

 

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till program för att utreda en omvandling av Vinsta från ett verksamhetsområde till en innehållsrik och karaktärsfull stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser, skolor, parker och torg. Programmet föreslår flera mindre parker och en större park. Dessutom planeras en utveckling av Johannelundstoppen som med sin utsikt är unik i stadsdelen och ska prioriteras som grönområde i den kommande utvecklingen.

Inom området planeras för en blandning av bostäder, arbetsplatser och allmänna platser. Grönområden ingår som en del i bebyggelsestrukturen i form av parker och gröna kopplingar i gaturummet. Centralt i området och i den södra delen vid tunnelbana och den planerade bussterminalen föreslås blandningen av arbetsplatser, service och bostäder. I de norra delarna ligger betoningen på bostäder kompletterat med mindre inslag av arbetsplatser för att möjliggöra service.

Programmets ledord: hållbar transformation

Programmets ledord för områdets omvandling är hållbar transformation. Programförslaget ger ramar för en framtida omvandling bland annat genom beskrivning av den arkitektoniska idén och strukturplanen.

Målet är att bygga vidare på befintlig bebyggelsestruktur och infrastruktur, värna arbetsplatser samt bevara och utveckla grönskan som finns. Det är också viktigt att bevara det kulturhistoriska arvet och utveckla området mot en stadsmiljö med karaktären blandstad.

Med omvandlingen till blandstad behöver även rekreativa allmänna platser, grönska, offentlig service, skola och förskola säkerställas. Utgångspunkten är att ta tillvara befintliga kvaliteter och tillföra nya. Befintliga kvaliteter såsom service, restauranger och kommunikationer ger en bra grund för en blandad stadsmiljö som erbjuder de urbana kvaliteter som både boende och företag efterfrågar.

Sammanfattning av programmets arkitektoniska idé

 • Den nya stadsbyggnadsstrukturen ska stärka kopplingen till angränsande områden och tydliggöra området utåt.
 • Den nya bebyggelsen underordnas höjden på toppen vid Johannelund och anpassas i områdets ytterkanter till befintlig bebyggelse med undantag för en högre byggnad vid tunnelbaneområdet.
 • Området ska koppla samman de befintliga och nya parkerna och grönområden till grönstråk inom angränsande områden.
 • Den nya bebyggelsen ska också anpassas och samverka med kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Områdets övergripande planering

Strukturplan med markeringar för olika typer av byggnationer, till exempel bostäder och förskola, illustration.
Vinsta-Johannelunds strukturplan ger en överblick av den nya kvartersstrukturen och funktioner. Illustration: WSP.

Programmets strukturplan ger en överblick av den nya kvartersstrukturen och funktioner. Planen visar också det övergripande gatunätet, planerade torg och grönområden och befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Se förslaget i 3D

Sju karaktärsområden

Översikt över området med delområden markerade med olika färger, illustration.

Dokumentet finns under rubriken Godkännande/Antagandeskede.

Ny bebyggelse skapar en stadsfront mot Lövstavägen med mellanrum som öppnar upp mot Johannelundstoppen. Bebyggelsen ska stärka entréerna till Johannelundstoppen från Krossgatan och Rabattvägen.

Noden samlar kollektivtrafiken i området och utformas som bytespunkt. Tunnelbana, buss och handel ger höga flöden av människor. Mot Bergslagsplan söder om tunnelbanan föreslås nya kvarter som bidrar till att annonsera utvecklingen av Vinsta-Johannelund. Platsen föreslås utvecklas med arbetsplatser, kulturhus, idrottshall eller simhall.

Här skapas en ny kvartersstruktur med kvarter som möjliggör trivsamma bostadsgårdar, gaturum och ljusa miljöer. Bo-staden ansluter till befintlig bebyggelses utformning norr om Ullvidevägen.

Skattegårdsvägen är en av de gator i västerort som kopplar ihop flera stadsdelar: Vinsta, Vällingby och Nälsta. Gaturummet förstärks med en ny bebyggelserad som ramar in grönskan på västra sidan gatan. Den nya bebyggelsen ges en karaktär av stadsgata.

Gula kvarteret utvecklas med lägre flerbostadshus och stadsradhus vilket utgör en tydlig koppling till det befintliga området nordväst om området.

Det befintliga skolområdet med grundskola stärks och utvecklas. Tre nya förskolor föreslås uppföras i området i anslutning till Johannelundstoppen. Närheten till Johannelundstoppen och ostört läge ger möjlighettill goda utemiljöer och friytor för skol- och förskolegårdar som vänds mot Johannelundstoppen.

Bilder

Karta över området med ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Ungefärlig omfattning av område som inkluderar toppen vid Johannelund i väst och Johannelund tunnelbanestation i söder. Vid framtagandet av programmet dras området direkt öster om Bergslagsvägen om, under genomförandet av Förbifart Stockholm.
Ny kvartersstruktur i Vinsta, 3D-illustration.
Förslag till kvartersstruktur och ungefärlig storlek på byggnader för respektive kvarter. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Volymer med är markerade med mörkare grå färg. Gul linje motsvarar områdets gräns. Illustration: WSP.
Torg med grönska och bussar, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild över kvarteret Noden som samlar kollektivtrafiken i området och utformas som bytespunkt. Illustration WSP.
Flygvy över området kring Vinsta, fotografi.
Flygbild över Vinsta 2021. Foto: Lennart Johansson.

Parker

Programmet föreslår att flera mindre parker och en större park planeras utöver en utveckling av Johannelundstoppen som med sin utsikt är unik i stadsdelen och ska prioriteras som grönområde i den kommande utvecklingen. Vid planläggning i anslutning till parken är det viktigt att se över möjlighet för tydligare kopplingar och nya aktiviteter där det är möjligt och att stärka entréerna till parken.

Trafik

Gatunätet förslås bygga vidare på befintlig gatustruktur men med kompletterande gator för att skapa ett mer finmaskigt gatunät och kvartersstruktur. Krossgatan, Sorterargatan och Packstensgränd förlängs in i norra delen av området och skapar en ny stomme att bygga upp kvartersstruktur och nya lokalgator kring. Alla gator ska utformas för att skapa trivsamma och trygga gaturum för gångtrafikanter.

Inom området föreslås några stråk utformas med fokus på att möjliggöra vistelse i gaturummet. Området föreslås kompletteras med nya cykelvägar för att ansluta till omkringliggande cykelvägnät. Fortsatt trafikanalys och trafikutredning behövs, såväl för motorfordon som cykel och gående. I fortsatt planeringsarbete blir det viktigt att analysera trafikflöden genom området, såväl motorfordon som cykel och gående.

Så påbörjades arbetet

I programarbetet utreds hur platsen används idag, vilka problem och möjligheter som finns och vad som behöver göras för att de nya idéerna ska bli verklighet. Staden ska ta hänsyn både till privata och allmänna intressen och balansera dem mot varandra. Under arbetets gång har dialog med berörda tomträttshavare skett. På så sätt är det möjligt att påverka utvecklingen av programmet, som slutgiltigt beslutas om av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Varför ska det byggas här?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Där pekas Vinsta verksamhetsområde ut som ett område med mycket stor potential att utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Johannelunds tunnelbanestation har stor potential att utvecklas till ett lokalt stadsdelscentrum.

Kopplingarna till Johannelundstoppen och Nälstastråket samt nya parker i Vinsta verksamhetsområde är betydelsefulla för god tillgång till park- och grönområden. Kopplingen till Vällingby liksom till Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas. Sörgårdsvägen kan på längre sikt kompletteras till en stadsgata kantad med ny blandad bebyggelse. Delar av Bergslagsvägen kan på sikt utvecklas som ett urbant stråk med ny bostadsbebyggelse och Skattegårdsvägen som en stadsgata av lokal karaktär.

Bakgrund

Utbyggnaden av Vinsta industriområde påbörjades under 1950-talet. Verksamheterna i området utgjordes initialt huvudsakligen av lättare industri och lager men på senare år har efterfrågan på stora industrilokaler sjunkit i Stockholm och verksamheterna i området förändrats. Sedan mitten av 1990- talet har de större företag som bedrev traditionell industriverksamhet i området ersatts av mindre verksamheter inom tjänstesektorn, utbildning och handel. Området har genomgått betydande förändringar och många företag bedriver idag sina verksamheter på tillfälliga bygglov då detaljplanerna för området anger huvudsakligen industriverksamhet och lager.

Vinsta-Johannelund ligger invid Johannelundstoppen i direkt anslutning till Bergslagsvägen och Lövstavägen i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Området är beläget i ett bra kommunikationsläge invid Johannelunds tunnelbanestation. När Förbifart Stockholm med trafikplats Vinsta färdigställs kommer detta ytterligare att öka områdets tillgänglighet genom närheten till det regionala vägnätet som också kan stärka Vinsta som en kollektivtrafiknod.

Tidsplan

 • Samråd 19 april–31 maj 2022
 • Digitalt informationsmöte 3 maj 2022
 • Samrådsmöte 10 maj 2022
 • Efter samrådet upprättas en remiss- och samrådsredogörelse och där synpunkterna som har kommit in redovisas.
 • Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 maj 2023.
 • Arbetet med de första detaljplanerna bedöms kunna påbörjas under 2023–2024.

Långsiktig tidsplan

Arbetet med de första detaljplanerna bedöms kunna påbörjas under 2023–2024, under förutsättning att programmet godkänns. Första byggstart planeras till tidigast under 2026 då Trafikverkets arbeten i området beräknas vara klara. Den totala utbyggnadstiden bedöms till cirka 15 år från det att den första detaljplanen fått laga kraft.

Då ungefär hälften av marken inom området är upplåten med tomträtt är tidsplanen för utbyggnad av området till stor del beroende av befintliga tomträttshavares intresse och vilja till förändring.

Tidig dialog

Under sex veckor i maj och juni 2020 genomfördes enkäten om området vid Vinsta-Johannelund som planeras att omvandlas med nya bostäder och arbetsplatser. Syftet var att samla in kunskap om hur området kring Vinsta-Johannelund används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kunde användas i planeringen av förslaget.

 • Antal svarande: 1 680
 • Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 2 861
 • Totalt antal svar: 21 935
 • Totalt antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 3 889

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande stadsutvecklingsområdet.

Vinsta-Johannelund – sammanställning av enkät (pdf)

Markanvisningar

I december 2019 beslutade exploateringsnämnden att ge intresserade tomträttshavare tidiga markreservationer inom området som ger tomträttshavarna möjlighet att tillsammans med staden utreda förutsättningarna för en utveckling av Vinsta-Johannelund.

De medverkande tomträttshavarna är i dagsläget, Skutkrossen 1, 14, 15,16 och 17, Stenen 1, Johannelund 4 och 7, Singeln 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14 och 15, Stenskärven 1, 4 och 5, Stenmjölet 1, 2, 3 och 4 samt Förrådet 5. Ytterligare tomträttshavare kan tillkomma eller falla ifrån under programarbetets gång. Markreservationen beräknas kunna ersättas av markanvisningar i samband med att programarbetet avslutas.

Genom markanvisningsbeslut fördelar staden mark till olika intressenter inför en planering av ny bebyggelse. Den byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med staden om en ny användning av marken.

Staden markägare

Staden är huvudsaklig markägare inom Vinsta-Johannelund industriområde. Ungefär hälften av marken är dock upplåten med tomträtt. Ett antal tomträttshavare i Vinsta-Johannelund har gemensamt initierat ett projekt för att utreda möjligheterna att utveckla området och starta ett programarbete i samarbete med Stockholms stad.

Inriktningen för ett större markområde som Vinsta-Johannelund bestäms genom program som inte innehåller några avgörande beslut om detaljerna. Exempel på områden där staden arbetar med program är Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Brommaplan, Slakthusområdet, Farsta, Stora Sköndal och Skärholmen. I programmets senare skeden ingår flera detaljplaner som bestämmer användning och utformning av områdets mark och byggnader. Allmänna anläggningar som gator, torg och parker ingår också i detaljplanen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i stadsutvecklingsområdet Vinsta-Johannelund

 • Flygvy över del av området med ny bebyggelse, illustration.
  Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: AART Arkitekter/Kungsladan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad