dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder vid Nykroppagatan

Farsta

Cirka 240 nya lägenheter i flera flerbostadshus varav 80 lägenheter byggs enligt Stockholmshusmodellen. Nykroppagatan smalnas av och omvandlas till en stadsgata med fokus på gång- och cykeltrafik.

Bilder i granskningsförslag

Markundersökningar

Under vecka 41 utförs markundersökningar nära Nykroppagatan samt vid Forshagagatan. Undersökningarna består av enklare provborrningar i marken på ett flertal utvalda punkter. De geotekniska undersökningarna ger mer information om jordens egenskaper och bergets läge.  Arbetet planeras av WSP och utförs av ELU på uppdrag av Stockholms stad.

Projektfakta

En viktig länk

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster.

För att rymma den nya bebyggelsen förskjuts Nykroppagatans läge söderut och gatans sektion omfördelas för att ge utrymme för trädplanteringar samt gång- och cykelbanor. Byggnadernas höjder anpassas till befintliga hus.

Stadsgata med bebyggelse

Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet. Planförslaget utgår från programmets principer att skapa en stadsgata med bebyggelse som vänder sig mot gatan. Detaljplanen är också en del av projektet Stockholmshus.

Tidplan

Samråd 20 februari - 20 mars 2018   
Granskning 9 oktober till 6 november 2019
Antagande i kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2020
Planerad byggstart preliminärt fjärdekvartalet 2021

Byggaktörer

Familjebostäder
Svenska Hem i Bromma
Fastighets AB Erik Dahl
Togo Danielsson Byggnads AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder i samrådsförslag

Illustrationsbild för bebyggelse längs Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut. Bild: ÅWL Arkitekter.
Illustrationsplan som visar den tänkta bebyggelsen och Nykroppagatans nya placering och funktion. Bild: Norconsult
Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Värmlandsvägen mot Nykroppagatan. Bild: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter vid Svartlöga och Lagnö sett från Nykroppagatan västerut. Bild: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Illustrationsbild för bebyggelse längs Ölmevägen sett från Nykroppagatan. Bild: Joliark

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nerma Muhovic

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad