Vy från Östhammarsgatan i sydost som illustrerar planförslaget med befintlig byggnad och ny byggnad i bakgrunden. Bild: Marge.
Vy från Östhammarsgatan i sydost som illustrerar planförslaget med befintlig byggnad och ny byggnad i bakgrunden. Bild: Marge.
Projekt Planerat

Bostäder vid Sandhamnsgatan

Gärdet

Vid Sandhamnsgatan 58-62 vid Gärdet planeras ett nytt bostadshus på gården samt en påbyggnad med två vindsvåningar på ett befintligt hus. Byggnadernas bottenvåningar öppnas upp mot gatan. Tillsammans skapar det cirka 55 nya mindre lägenheter.

Projektfakta

Befintligt hus får påbyggnad

Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder. Fastigheten Genua 1 är belägen på Sandhamnsgatan 58-62.

Bottenvåningar öppnas upp mot gatan

Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål, service eller handel. På så sätt bidrar planen till att stärka stadsdelens urbana karaktär med publika, sociala och rekreativa värden.

Nytt bostadshus på gården

Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Likt övriga byggnader på Gärdet placeras den fritt i naturen och med ett öppet gårdsrum mot gatan.

Detaljplanens ska även bekräfta befintlig markanvändning. Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.

En stadsdel i omvandling

Projektet knyter an till den stadsomvandling som sker på Gärdet och i Värtahamnen. Planförslaget prövar möjligheten att bygga nya bostäder och genom ambitionen att skapa publika lokaler i bottenvåningen bidrar projektet också till den pågående stadsutvecklingen som sker i området. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att fortsätta planarbetet: 13 juni 2018
  • Samråd: 5 november–17 december 2019
  • Granskning: andra kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2020

Fastighetsägare

Karl Martin Josephson. KMJ Fastighetsförvaltning.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Simon Gotthard

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad