Projekt Planerat

Bostäder vid Sandhamnsgatan

Gärdet

Vid Sandhamnsgatan 58-62 på Gärdet planeras ett nytt bostadshus på gården. Befintligt hus görs om interiört så att fler bostäder inryms, bland annat i vindsvåningen. Båda byggnaderna får bottenvåningar som rymmer publika lokaler mot gatan. Totalt skapas cirka 40 nya mindre lägenheter.

Projektfakta

Nytt bostadshus på gården

Ett nytt bostadshus i tre våningar planeras väster om det befintliga huset. Likt övriga byggnader på Gärdet placeras byggnaden fritt i kvarteret, med ett öppet gårdsrum, i ett grönt sammanhang.

Befintligt hus byggs om interiört

Det befintliga huset omdisponeras ytor interiört för att inrymma fler bostäder, bland annat medges bostäder på vinden.

Bottenvåningar öppnas upp mot gatan

Båda byggnaderna ges publika lokaler mot gatan. Förgårdsmarken ställs i ordning för att möjliggöra för verksamheterna att breda ut sig, till exempel med en uteservering. Avsikten är att bidra till att stärka stadsdelens urbana karaktär med publika, sociala och rekreativa värden.

Detaljplanens ska även bekräfta befintlig markanvändning. Sammanlagt ger förslaget cirka 40 nya och i huvudsak små bostäder.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att fortsätta planarbetet: 13 juni 2018
  • Samråd: 5 november–17 december 2019
  • Granskning: 22 september–19 oktober 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2021

Fastighetsägare

Karl Martin Josephson. KMJ Fastighetsförvaltning.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad