Projekt Planerat

Bostäder vid Tellusborgsvägen

Midsommarkransen

Ett nytt bostadshus planeras vid Tellusborgsvägen i Midsommarkransen. En tidplan för detaljplanearbetet är inte beslutad.

Projektfakta

Bostäder vid Tellusborgsvägen

Utmed Tellusborgsvägen i Midsommarkransen planeras ett nytt bostadshus på en idag obebyggd plats. Planen syftar till att skapa en bra gårdsmiljö för boende och möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Planen ska även möjliggöra nödvändig parkering och flytt av befintlig elnätsstation. 

Detaljplaneområdet utgörs av obebyggd, sluttande naturmark i ett varierat bebyggt område. Inom planområdet finns ett relativt stort antal träd och ett par mindre stigar. En transformatorstation och allmänna ledningar finns också på tomten som kommer att behöva flyttas. De flesta byggnader i direkt anslutning till planområdet är gulklassade vilket innebär att de har ett visst kulturhistoriskt värde.

Tidplan

  • Detaljplanen antogs i mars 2018 men upphävdes efter överklagan till mark- och miljööverdomstolen.
  • Detaljplanearbetet startades upp igen under våren 2023. Tidplanen är inte fastställd. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad