Flygvy över planområdet sett från sydost, med föreslagen bebyggelse. Västbergaskogen syns i nedre högra hörnet, fotomontage.
Flygvy över planområdet sett från sydost. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Fotomontage: Varg arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Centrala Telefonplan

Midsommarkransen, Västberga

I centrala Telefonplan planeras för bland annat cirka 1 000 nya bostäder, lokaler för handel, kultur och service samt en förskola.

Centrum och knutpunkt

Telefonplan är viktigt som centrum och som nod för kollektivtrafik. Genom att göra det möjligt att bygga många nya bostäder och förbättra bytespunkten kan platsen stärkas och få bättre förutsättningar för till exempel service och handelsutbud.

De övergripande målen med utvecklingen är att knyta samman området, stärka noden för kollektivtrafik, skapa nya mötesplatser, tillföra många bostäder och ge plats för barn och unga.

I helhet innehåller förslaget sju kvarter med totalt cirka 1 000 bostäder och 5 000 kvadratmeter lokaler för verksamheter samt en förskola med 4 avdelningar. Förslaget har sju höga hus, så kallade högdelar, med mellan 10 och 32 våningar. De höga husen kommer att utgöra nya landmärken i området. Mellan högdelarna är byggnaderna lägre, ofta kring 4–5 våningar.

Streckad linje visar plangräns. Kvarteren är markerade i orange, siffror på byggnaderna visar våningsantal, illustration.
Illustrationsplan över förslaget. Illustration: Varg arkitekter.

Kvarteren och allmän plats

Genom att däcka över tunnelbanan skapas yta för nya platser. Telefonparken är en serie offentliga platser och stråk som tillsammans blir ett grönt rum genom det nya Centrala Telefonplan. Parkens olika delar får olika funktioner och är tänkta att skapa nya kopplingar och målpunkter i området.

Längst i öster skapas parkdelen Silvergranen östra på vad som idag är en parkeringsplats. Den delen blir entréplats mot Tellusborgsvägen. Närmare Telefonplan ligger Silvergranen västra. Där föreslås en lekpark och en entré mot Telefonvägen.

Mellan kvarter 2 och kvarter 3 ligger Parktorget – en del av Telefonparken. Torget når tunnelbana och bussar och blir en viktig målpunkt.

Öster om kvarter 3 föreslås den lilla kvartersparken Tvålflingan med småbarnslek och en öppen gräsyta.

Västbergaskogen är en uppskattad skog. I förslaget finns ett förslag på utveckling genom nya entréplatser i väster och öster, en mindre naturlekplats, nya sittplatser och spänger över sank mark.

Längs Västberga IP skapas en ny parkdel, Idrottsparken. Här ska det finnas plats för idrottsaktivitet med exempelvis utegym, parkour och hinderbana. Platsen ska komplettera bollplanerna vid IP.

Kvarteret planeras som en till tre våningar. Utformning av byggnaden och om verksamheter ovanpå stationen ska finnas i kvarteret utreds mer inför granskning.

Kvarteret föreslås som ett triangelformat kringbyggt kvarter med tre höga hus och tre lägre. De högre ligger i kvarterets hörn och föreslås vara 23, 19 och 10 våningar. De lägre delarna emellan föreslås vara 4–5 våningar.

Kvarteret planeras få cirka 280 bostadsrätter samt lokaler i stora delar av bottenvåningen.

I kvarteret planeras cirka 230 lägenheter, i antingen bostadsrätt eller hyresrätt. Lokaler ska finnas i delar av bottenvåningarna och det är möjligt att även bygga ett vårdboende.

Kvarter 3 har två höga hus, på 19 och 22 våningar och tre lägre på 4–5 våningar.

I kvarter 4 finns de högsta föreslagna byggnaderna med högdelar på 23–25 och 30–32 våningar. Kvarteret ligger där Mikrofonvägen och Flygelgatan möter stationskvarteret.

I kvarteret planeras cirka 330 bostadsrätter. I bottenvåning i kvarteret ska lokaler för handel och service finnas och det finns möjlighet att ha en livsmedelsbutik.

Längs Mikrofonvägen har kvarter 4 en högre del på 8 våningar.

Kvarter 5 ligger inom riksintresset för LM-staden. Öster om Midsommargården föreslås ett tillägg som ska innehålla en utbyggnad av den befintliga livsmedelsbutiken, cirka 24 lägenheter samt en förskola med 4 avdelningar.

De nya delarna föreslås vara 1–4 våningar.

Nära Telefonplan ligger kvarter 6, där 80 bostäder i ett lamellhus samt en stadsvilla planeras. Lägenheterna är tänkta vara hyresrätter. Lamellhuset planeras längs Mikrofonvägen och stadsvillan vid Prylvägen.

En ny trappa byggs mellan Mikrofonvägen och Prylvägen.

Bilder

De höga husen i kvarter 3 visas i mitten. Befintliga byggnader och Klaviaturgatan syns i förgrund, fotomontage.
Vy över kvarter 3 från Klaviaturgatan mot nordväst. Fotomontage: Varg arkitekter.
Vy mot flerbostadshus längs med gata, vy från sydväst, fotomontage.
Vy från Telefonvägen mot sydväst och kvarter 2. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Fotomontage: Varg arkitekter.
Mikrofonvägen visas längst fram i bildens nedre del. Längs Mikrofonvägen syns den lågdel med 8 våningar i kvarteret. bakom den syns de höga tornen på 23 till 32 våningar, illustration.
Vy från Mikrofonvägen över kvarter 4. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Illustration: Wingårdhs.
Kvarter 4 och stationskvarteret visas med enkel struktur av fönster och balkonger. Övriga kvarter syns som släta volymer, illustration.
Vy från Telefonplan med kvarter 4 i bakgrunden och den nya stationsbyggnaden i kvarter 1 i förgrunden. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Illustration: SBK/Wingårdhs.

Utveckling av bytespunkt för kollektivtrafik

Ett viktigt syfte med detta förslag är att göra det lättare och bättre för fler att använda kollektivtrafik. Förslaget förutsätter att tunnelbanestationen byggs om, det fortsätter vara en uppgång men stationen får entréer från flera håll. Bussterminalen bebyggs i förslaget och den måste ersättas. Målet är att förbättra för den som byter mellan till exempel tunnelbana och buss och utöka kapaciteten. Utformning av ny station kommer utredas mer under planprocessen i samråd med Trafikförvaltningen.

Översiktsplanen

I Översiktsplanen beskrivs Telefonplan som ett område där omfattande kompletteringar föreslås. Kompletteringar ska göras med utgångspunkt i hur platsen ser ut idag, karaktär och kvaliteter och behov. Telefonplan pekas också ut som ett kreativt kluster med strategiska samband med omkringliggande områden som behöver stärkas.

Bilder

Midsommargården syns till vänster i bild och föreslagen tillbyggnad till vänster. Framför byggnaderna syns busshållsplats längs med Telefonvägen, fotomontage.
Vy över kvarter 5 från Telefonvägen västerifrån. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Fotomontage: OKK.
Förslaget visas i mitten av bilden. Till vänster syns förslag på bullerskärm längs förskolegård. De nya delarna har här tre och fyra våningar och gröna tak, fotomontage.
Vy från Telefonvägen mot väster och kvarter 5. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Fotomontage: OKK.
Vy längs med gata med flerbostadshus till vänster i bild, bilar och människor i rörelse, illustration.
Lamellhuset i kvarter 6 visas längs Mikrofonvägen. Framför huset syns trädrad längs vägen. Till vänster syns ny trappa upp mot Prylvägen och den stadsvilla som också planeras i kvarteret, fotomontage.
Vy från Mikrofonvägen med trappstråk upp mot Prylvägen och kvarter 6. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Fotomontage: AIX Arkitekter.

Tidsplan

 • Beslut om tidig markreservation i exploateringsnämnden 4 februari 2016
 • Tidigt samråd 15 mars–27 april 2018
 • Redovisning av tidigt samråd januari 2019
 • Beslut om vidare arbete i stadsbyggnadsnämnden september 2020
 • Markanvisningar 2021 och 2022
 • Samråd 13 december 2022–6 februari 2023
 • Granskning preliminärt kvartal 3/ kvartal 4 2025
 • Antagande preliminärt kvartal 1 2026.

Bilder

Flygvy över området med föreslagen bebyggelse. Befintlig bebyggelse syns i mitten av bilden och förslagets volymer visas i grått nära Telefonplans tunnelbanestation, fotomontage.
Flygvy över planområdet sett från sydost. Bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Fotomontage: Varg arkitekter.
Enkel 3D-illustration över nya parkytor i Telefonparken. Vy sett från Tellusborgsvägen mot Telefonplan. Kvarter 1 till 4 visas bakom parkdelarna, illustration.
Telefonparken, en serie mindre platser som kopplas samman till ett sammanhängande stråk och grönt offentligt rum. Illustration: Land arkitekter.
Gångytor mellan planeteringar och träd. Människor sitter på sittmöbler under träden. I mitten av bilden syns en T-skylt på stationsbyggnaden, illustration.
Vy över parktorget, mot väst och Telefonplans nya tunnelbanestation. Illustration: Land arkitekter.
Gångvägar som leder in och genom en park. Idrottande människor, Västberga IP syns i bakgrunden, illustration.
Idrottsparkens entréplats, vy mot sydväst, sett från Mikrofonvägen. Illustration: Land arkitekter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter AB (kvarter 2 och 3)
 • Amasten Bostäder AB (kvarter 4)
 • Ab Industricentralen Telefonplan (kvarter 5)
 • Resona Utveckling AB (kvarter 6 och 7).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ronald Carter
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 394

Eric Tällberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 070-248 82 30

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Telefonplan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad