Karta över Midsommarkransen med planområdet markerat
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Tellusborgsvägen

Midsommarkransen

Vid Tellusborgsvägen planeras för cirka 80 studentlägenheter, och stadslivet och tryggheten längs med gatan ska stärkas genom lokaler i husens bottenvåningar.

Förslaget till ny detaljplan innehåller tre smala bostadshus i fem våningar längs med Tellusborgsvägen. Tanken är att utveckla området med fler bostäder och lokaler i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Genom att skapa lokaler i bottenvåningarna och fler entréer till gatan kan känslan av trygghet öka längs med stråket.  

Fastigheterna som berörs är Midsommarkransen 1:1 och Midsommarkransen 1:8. Projektet har diarienummer 2023-13359.

På fastigheten Midsommarkransen 1:8 finns idag ett mindre bostadshus, och det planeras bevaras. 

Tidsplan

  • Start-PM i november 2023
  • Samråd i december 2024
  • Granskning i december 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden i april 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad, och exploateringsnämnden har markanvisat området till Knaust & Andersson (K2A).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Åberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 144

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad