Projekt Planerat

Bostäder vid Toffelbacken

Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga föreslås fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen och samtliga lägenheter planeras bli hyresrätter.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 28 april - 26 maj 2021

Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Fyra punkthus med cirka 100 bostäder 

Vid Toffelbacken i Solberga föreslås fyra punkthus i sex till sju våningar, med sammanlagt cirka 100 bostäder. Mellan de nya bostadshusen skapas en gård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Mellan de nya husen och Västberga begravningsplats bevaras naturmark med träd för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

De nya byggnaderna är inpassade mellan lokalgatan Toffelbacken i söder och en kulle med befintlig vegetation i väster. Byggnadernas placering syftar till att i möjligaste mån ta tillvara värden i omkringliggande naturmark. 

Byggaktör

Stockholmshem.

Tidplan

  • Arbetet med detaljplanen startade i december, 2016.
  • Detaljplanen var på samråd 10 december, 2019 – 28 januari, 2020.
  • Samrådsmöte i form av öppet hus hölls tisdag den 14 januari 2020, klockan 17.00–18.30 på Medborgarkontoret, Älvsjö, Stationsgatan 21
  • Detaljplanen är på granskning 28 april - 26 maj, 2021.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 3, 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Till Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Stockholmshusen

Kontakt

Anna Wallström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad