Projekt Pågående

Bostäder vid Toffelbacken

Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga planeras för fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen. Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2021.

Projektfakta

Fyra punkthus med cirka 100 bostäder 

Vid Toffelbacken i Solberga planeras fyra punkthus i sex till sju våningar, med sammanlagt cirka 100 bostäder. Mellan de nya bostadshusen skapas en gård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Mellan de nya husen och Västberga begravningsplats bevaras naturmark med träd för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Byggaktör

Stockholmshem.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 3 november, 2021.
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i september, 2021.
  • Granskning 28 april–26 maj, 2021.
  • Samråd 10 december, 2019–28 januari, 2020.
  • Arbetet med detaljplanen startade i december, 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Husfasader med balkonger. Människor som umgås på en innergård med grönska, illustration.
Illustration som visar utformning av bostadsgård. Byggnadernas placering möjliggör siktlinjer mot intilliggande parkmark. Bild ÅWL Arkitekter.

Stockholmshusen

Kontakt

Alexander Karbassi

projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad