Visionsbild
Visionsbild av projektet sett från Folkparksvägen. Bild: Nyréns arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och verksamhetslokaler vid den gamla panncentralen

Solberga

Vid den gamla panncentralen planerar staden för cirka 70 nya lägenheter och lokaler för exempelvis kontor och publika verksamheter. Detta ska bidra till att skapa mer liv och rörelse längs Folkparksvägen och öppna upp platsen som idag är sliten och inhägnad. Dessutom gör planen det möjligt att bygga om panncentralen till en lokal mötesplats.

Cirka 70 bostäder

Staden vill göra möjligt att bygga cirka 70 bostäder och skapa lokaler för exempelvis kontor och service vid Folkparksvägen.

Panncentralen kan utvecklas till en målpunkt och lokal mötesplats. Utgångspunkten är att panncentralen och kontorsbyggnaden från 1950-talet ska bevaras.

Förslaget innebär att panncentralen anpassas för publika verksamheter och byggnadernas arkitektoniska och kulturhistoriska värden tas tillvara. Fastigheten får dessutom två bostadshus med tillhörande grön bostadsgård.

Fastigheten heter Taffelstenen 1 och projektet har diarienummer 2021-03110.

Panncentralen bevaras

På fastigheten finns en före detta panncentral med tillhörande skorsten och kontorsbyggnad från 1950. Bebyggelsen har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden och är ett landmärke för Solberga.

Panncentralen och de kringliggande byggnaderna har byggts ut i omgångar. I förslaget till ny plan tas dessa tillbyggnader bort, och på så vis blir anläggningens utformning från 1950 tydligare. Även byggnaden mellan panncentralen och kontorsbyggnaden föreslås rivas för att skapa en sammanhängande gård och för att öppna upp mellan Kristallvägen och Folkparksvägen.

Panncentralen anpassas för att kunna användas som mötesplats. Exakt vilka verksamheter som kan komma att rymmas i byggnaden kan inte detaljplanen bestämma, men i och med att planen ändras skapas möjligheter att använda panncentralen till publika ändamål. 

Byggnaden behöver renoveras, både för att fylla lagkrav som finns för publika verksamheter men också för att sanera föroreningar. När detta görs ska material och metoder anpassas till det kulturhistoriska värdet.

Nya bostadshus

I förslaget finns möjlighet att bygga två nya punkthus med åtta våningar. Dessa hus ska placeras och utformas så att de passar ihop med kontorshuset och framhäver panncentralen och skorstenen. Höjden på husen blir omkring 20 meter lägre än skorstenen och har samma skala som andra punkthus i Solberga. 

Bostadsgård

Vid bostadshusen planeras en stor gård med plats för grönska, utevistelse, lek och olika mobilitetsalternativ. Material och växter på gårdarna bör hållas enkla för att framhäva panncentralen, till exempel genom marktegel, och avgränsade planteringar med buskar och träd.

Återbruk av befintligt material ska prioriteras om det är möjligt.

Trafik och framkomlighet

Planförslaget innebär ingen förändring av gatorna i området. Inom fastigheten planeras för 212 cykelplatser. All parkering ska ske inom fastigheten, och totalt planeras för 23 parkeringsplatser varav 4 platser för rörelsehindrade och 2 för bilpool. 

Visionsbilder av projektet

Flygfoto över området med en visualisering av hur fastigheten kan se ut med den nya bebyggelsen. Bild: Nyréns arkitekter
Visionsbild, vy från Kristallvägen. Bild: Nyréns arkitekter
Visionsbild, innergård. Bild: Nyréns arkitekter
Illustration av fasader. Bild: Nyréns arkitekter

Tidsplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021.
  • Samråd 16 april–27 maj 2024. Samrådsmöte hålls den 15 maj klockan 17–19 i Salomosalen, Brännkyrka kyrka, Götalandsvägen 189.
  • Granskning kvartal 4, 2024.
  • Antagande kvartal 1, 2025. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholmshem

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Daniel Sandström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 253

Mauritz Ericson Montgomery
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 670

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad