Projekt Pågående

Bostäder vid Toffelbacken

Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga planeras för fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen.

Projektfakta

Fyra punkthus med cirka 100 bostäder 

Vid Toffelbacken i Solberga ska Stockholmshem bygga fyra punkthus i sex till sju våningar, med sammanlagt cirka 100 bostäder. Mellan de nya bostadshusen skapas en gård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Mellan de nya husen och Västberga begravningsplats bevaras naturmark med träd för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Flytt av gångväg och åtgärder i parken

För att skapa plats åt de nya bostadshusen har gång- och cykelvägen genom parken byggts om och flyttats. Fågelholkar har satts upp och gläntan väster om bostäderna har stärkts med ett nytt vårblommande träd, lökar och vårblommor. Några ekar, som togs ner för att lämna plats åt husen, har tagits tillvara och placeras ut som sittplatser. På längre sikt kommer de multna och fungera som faunadepåer.

Byggaktör

Stockholmshem bygger bostäderna och Stockholms stad utför arbeten i allmän plats.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 3 november, 2021.
  • Stockholms stad påbörjade arbetet med ny gångväg och parkarbeten under hösten 2022 och blev klara sommaren 2023.
  • Byggstart för bostäderna kan ske tidigast i början av 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Husfasader med balkonger. Människor som umgås på en innergård med grönska, illustration.
Illustration som visar utformning av bostadsgård. Byggnadernas placering möjliggör siktlinjer mot intilliggande parkmark. Bild ÅWL Arkitekter.
Foto på ny gångbana genom naturområdet, maj 2023.
Foto på ny gångbana genom naturområdet, maj 2023.
Foto på ny gångbana genom naturområdet, maj 2023.

Stockholmshusen

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad