Projekt Planerat

Bostäder vid Toffelbacken

Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga föreslås fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen och samtliga lägenheter planeras bli hyresrätter.

Projektfakta

Fyra punkthus med cirka 100 bostäder 

Vid Toffelbacken i Solberga planeras fyra punkthus i sex till sju våningar, med sammanlagt cirka 100 bostäder. Mellan de nya bostadshusen skapas en gård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Mellan de nya husen och Västberga begravningsplats bevaras naturmark med träd för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

De nya byggnaderna är inpassade mellan lokalgatan Toffelbacken i söder och en kulle med befintlig vegetation i väster. Byggnadernas placering syftar till att i möjligaste mån ta tillvara värden i omkringliggande naturmark. 

Byggaktör

Stockholmshem.

Tidplan

  • Arbetet med detaljplanen startade i december, 2016.
  • Samråd 10 december, 2019 – 28 januari, 2020.
  • Granskning 28 april - 26 maj, 2021.
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i september, 2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft 3 november, 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Stockholmshusen

Kontakt

Anna Wallström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Alexander Karbassi

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad