Projekt Pågående

Bostäder vid Toffelbacken

Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga planeras för fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen. Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2021.

Projektfakta

Fyra punkthus med cirka 100 bostäder 

Vid Toffelbacken i Solberga ska Stockholmshem bygga fyra punkthus i sex till sju våningar, med sammanlagt cirka 100 bostäder. Mellan de nya bostadshusen skapas en gård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Mellan de nya husen och Västberga begravningsplats bevaras naturmark med träd för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Flytt av gångväg och åtgärder i parken

För att skapa plats åt de nya bostadshusen flyttas gång- och cykelvägen genom parken. Gläntan väster om bostäderna ska stärkas med slyröjning, ett nytt vårblommande träd, lökar och vårblommor. Fågelholkar sätts också upp. Några ekar, som måste tas ner för att lämna plats åt husen, kommer att tas tillvara och placeras ut som sittplatser. På längre sikt kommer de multna och fungera som faunadepåer.

Byggaktör

Stockholmshem bygger bostäderna och Stockholms stad utför arbeten i allmän plats.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 3 november, 2021.
  • Stockholms stad påbörjar arbeten under hösten 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Husfasader med balkonger. Människor som umgås på en innergård med grönska, illustration.
Illustration som visar utformning av bostadsgård. Byggnadernas placering möjliggör siktlinjer mot intilliggande parkmark. Bild ÅWL Arkitekter.

Stockholmshusen

Kontakt

Brita Engvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad