Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder vid Ullerudsbacken

I förslaget ingår cirka 80 lägenheter längs med Ullerudsbacken i Farsta Strand. Planen heter Del av fastigheten Farsta 2:1 med fl, vid Högerudsbacken med diarienummer 2022-04020

Projektfakta

Flerbostadshus

Förslaget till detaljplan innehåller tre flerbostadshus med bostäder och verksamhetslokaler längs bergsbranten mellan Ullerudsbacken och Högerudsbacken. Planen medger för eventuellt fyra till fem våningar för dessa hus men våningstal kommer att granskas under planstadiet. Det planeras för cirka 80 bostäder.

Planstöd för staden ägda villor

Inom området äger staden tre äldre villor (Dagaborg, Russtorp och Örnebo) som förvaltas av Fastighetskontoret. Planens syfte är att bekräfta den nuvarande användningen av dessa bostäder (ateljéverksamhet samt bostad) och pröva andra former av användning som möjliggör allmänhetens tillgång till dem i framtiden, så som förenings- kultur- och restaurangverksamhet.

Villorna har höga kulturhistoriska värden och föreslås förses med bestämmelser om rivningsförbud och skydd av kulturvärden.

Utreder behov av förskola och skola

Planen kommer utreda möjligheten för byggnation av en förskola inom fastigheten Vätö 16 samt se över om det finne ett behov och potential för utbyggnad av Magelungsskolan.

Park- och naturmark

Placering av flerbostadshusen längs planområdets norra del har som mål att göra så lite påverkan som möjligt på den naturmark som finns inom planområdet idag.

I området finns det mark av höga naturvärden med skyddsvärda arter. I fortsatt planarbete kommer en kompletterande naturvärdesinventering att genomföras. Resultat från inventeringen kommer tillämpas på planen för att anpassa den till naturvärdena, liksom värdekärnor för djur- och växtliv.

Bakgrund

Stadens översiktsplan beskriver hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I gällande översiktsplan är planområdet markerat som stadsutvecklingsområde - komplettering. Planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2023.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: kvartal 2, 2024.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: kvartal 1, 2025
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: kvartal 3, 2025

Tidplanen är en preliminär tidplan och kan komma att ändras beroende på det framtida arbetet.

Byggaktör

Aros Bostadsutveckling AB

Vill du veta mer om projektet?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Saeed Ebrahimabadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ayub Aden

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad