illustration som visar terrasserade lamellhus Bild: Joliark
Visionsbild av terrasserade lamellhus. Illustration: Joliark
Projekt Pågående

Bostadsområde vid före detta Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen skapar ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

Frågor och svar om parkering vid Ekebergabacken

I och med att Ekebergabacken har blivit smalare har gatuparkeringen tagits bort. Information har gått ut till boenden om att det fram tills att parkeringsgaragen är klara kommer vara begränsat med antalet parkeringsplatser i området.

Bilder

Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Illustration / White Arkitekter
Illustration som visar studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Illustration / White Arkitekter
Studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Illustration / White Arkitekter
Norra bebyggelsen. Illustration: Arkipol
Studentområde. Illustration: Arkipol
Studentområde, vy från söder. Illustration: Arkipol
Under Perstorpsvägen anlägger man groddjurspassager som ska vara klara till sommaren 2021.
Under Perstorpsvägen anlägger man groddjurspassager som ska vara klara till sommaren 2021.

Projektfakta

För byggnationen av bostäder, verksamheter och förskolor ansvarar byggaktörerna Familjebostäder, Byggnadsfirman Viktor Hanson och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

  • Familjebostäder bygger 570 hyresrätter varav 240 i studentboende och två garage. I ett av kvarteren kommer en förskola att byggas med fyra avdelningar. 
  • Byggnadsfirman Viktor Hanson bygger 121 lägenheter i bostadsrättsform med tillhörande underjordiskt garage. 
  • SISAB kommer på den nuvarande förskoletomten bygga en ny förskola med sex avdelningar. Den befintliga förskolan ska rivas dessförinnan.

700 bostäder samt förskolor

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 240 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Grodpassage under Perstorpsvägen

Under Perstorpsvägen har man anlagt groddjurspassager i form av två tunnlar med cirka 100 meter emellan, som blev klara under sommaren 2021. Groddjurens livsmiljöer är idag fragmenterad då vägar och annan infrastruktur förhindrar deras vandringar mellan småvatten och sjöar för parningslek och vinterdvala. Perstorpsvägen utgör idag ett sådant hinder som antingen leder till att grodorna riskerar att bli överkörda eller att platserna för parning eller vinterdvala inte nås. Grodpassage och groddammar är en del av en större satsning för att förstärka groddjurens livsmiljö.

Läs mer om hur Stockholm jobbar med våtmarker för grodor och andra groddjur.

Området

I närheten pågår fler stadsutvecklingsprojekt såsom till exempel Karlsviks strand, intill Hökarängsbadet. Där planeras cirka 750 bostäder, en F-6 skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och en utveckling av parkerna i området.

Läs mer om Karlsviks strand.

I översiktsplanen för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum. 

Preliminär tidplan

2018: Projektstart, rivning och markarbeten.

2019–2023: Byggnation av fastigheter. 

2021: I januari 2021 revs den befintliga förskolan för att ge plats åt en ny som byggs av SISAB, som kommer bli klar under 2022.

2022: Gatuarbeten påbörjas och kommer att ske etappvis. Första etappen är finplanering av Perstorpsvägen med preliminär start i juni. I augusti påbörjas gatuarbeten på Åbrovägen. 

2025: Parkarbeten färdigställs och preliminärt färdigställande för hela projektet. 

Byggaktörer

Byggherrar är Familjebostäder tillsammans med White arkitekter, SISAB tillsammans med Aperto Arkitekt samt Byggnadsfirman Viktor Hanson tillsammans med Joliark.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planeringen för byggande och byggande kan påbörjas.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad