dcsimg
illustration som visar terrasserade lamellhus Bild: Joliark
Terrasserade lamellhus. Perspektiv: Joliark
Projekt Pågående

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen skapar ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

För byggnationen av bostäder, verksamheter med mera ansvarar byggaktörerna Familjebostäder, Byggnadsfirman Viktor Hansson och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Familjebostäder bygger 600 hyresrätter varav 220 i studentboende och två garage.

Byggnadsfirman Viktor Hansson bygger 120 lägenheter i bostadsrättsform med tillhörande underjordisk garage.

SISAB kommer på den nuvarande förskoletomten bygga en ny förskola med 6 avdelningar. Den befintliga förskolan ska rivas dessförinnan. I en av Familjebostäders kvarter kommer också en komplementförskola att inrymmas.

Bilder

Illustration som visar studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Illustration / White Arkitekter
Studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Illustration / White Arkitekter
Norrabebyggelsen, vy från norr. Illustration / White Arkitekter
Norra bebyggelsen, vy från norr. Illustration / White Arkitekter
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Illustration / White Arkitekter
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Illustration / White Arkitekter

Projektfakta

700 bostäder samt förskolor

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 215 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Området

Planområdet gränsar till Tyngdpunkt Farsta - en av de nio tyngdpunkter som stadens översiktsplan anger som tät stadsbebyggelse. Här finns goda möjligheter att skapa nya bostäder, fler arbetsplatser, utökad handel samt kultur- och idrottsrelaterade verksamheter. Stadsbyggnadskontoret anser att det området lämpar sig bra för nya bostäder och blir ett positivt tillskott i området.

Tidplan

2018 – Projektstart, rivning och markarbeten

2019-2023 – Byggnation av fastigheter

2022-23 - Park- och gatuarbeten

2024 - Preliminärt färdigställande

Byggaktörer

Byggherrar är Familjebostäder tillsammans med White arkitekter, SISAB tillsammans med Aperto Arkitekt samt Byggnadsfirman Viktor Hansson tillsammans med Joliark.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planeringen för byggande och byggande kan påbörjas.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad