• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

75 hyresrätter och 15 radhus längs Lilla Sällskapets väg

Bredäng

Längs Lilla Sällskapets väg i Bredäng planerar staden för 75 nya hyresrätter. Planen syftar till att kvalitativt och socialt utveckla stadsmiljön med småskalig bebyggelse.

Planförslaget innebär en komplettering med ny bostadsbebyggelse på befintlig kvartersmark inom fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 närmast Lilla Sällskapets väg. Syftet är att utveckla en kvalitativ och socialt hållbar stadsmiljö. 

Ny bebyggelse längs gatan ska bidra till att Lilla Sällskapets väg i större utsträckning upplevs som ett tryggt och offentligt rum med fler entréer mot gatan.

Parkeringsplatser blir bostäder

Planförslaget bygger på att ny bebyggelse placeras på befintliga parkeringar och parkeringsanläggningar samt annan kvartersmark. Parkeringsbehov för befintliga och tillkommande boende samordnas i garage under den nya bebyggelsen.

Markägarförhållanden

Marken ägs av Stockholms stad och fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 är upplåtna med tomträtt till Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Beslut om ny markanvisning

En markanvisning för cirka 15 radhus längsmed Lilla Sällskapets väg, på fastigheterna Sätra 2:1 och Bellmans minne 105, har tilldelats Storstaden. Markanvisningen ingår som en del av Fokus Skärholmen som har ett särskilt uppdrag att utgöra profilprojekt för social hållbarhet. I markanvisningsavtalet förbinder sig Storstaden att både i planering och genomförande bidra till att öka social hållbarhet i Skärholmen.

Tidsplan

  • Samråd: våren 2024
  • Granskning: september 2025
  • Antagande: januari 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tara Nezhadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 251

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad