dcsimg
Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1
Visionsbild: Wingårdhs arkitekter
Projekt Planerat

Centrala Telefonplan

Västberga

Centrala Telefonplan omfattar fyra kvarter med höghusen Tellus Towers. Projektets syfte är att skapa bostäder och verksamheter i ett redan attraktivt läge. Centrala Telefonplan ska täcka över tunnelbanan, länkas samman med kringliggande områden och bli en mötesplats för hela staden.

Projektfakta

I Centrala Telefonplan planeras ett nytt stationshus och tre bostadskvarter i huvudsak i fyra-sex våningar. Ett av kvarteren inrymmer de två skyskraporna Tellus Towers om 58 och 78 våningar.

Förslaget innebär ca 1 500 lägenheter, lokaler för förskolor, handel, utbud av service och publika verksamheter. Mellan de nya kvarteren föreslås en ny park, ett nytt torg och nya stadsgator. Förslaget möjliggörs genom överdäckning av spårområdet vid Telefonplans tunnelbanestation.

Området runt Telefonplan har de senaste 10 åren genomgått stora förändringar och ca 1700 lägenheter har byggts i tidigare verksamhets- eller kontorslokaler.

Tellus Towers

Tellus Towers består av två bostadshus på 78 respektive 58 våningar om ca 1 200 lägenheter varav 400 stycken hyresrätter, en förskola med 8 avdelningar och verksamheter i bottenvåningen. I ett av tornen föreslås ett hotell om ca 200 lägenheter med reception med mera i bottenvåningen. Högst upp i det högre tornet föreslås ett besökscentrum med en bar, restaurang och utsiktsplats. Byggherre är SSM Fastigheter AB.

Tvålflingan 5

De två östra kvarteren, vid tunnelbanespåret, föreslås innehålla 320 lägenheter, ett garage för ca 100 bilar och cykelgarage , en förskola om fyra avdelningar och verksamheter i bottenvåningarna. De två bostadskvarteren har vardera ett bostadstorn om 17 respektive 10 våningar. Byggherre är Stena Fastigheter.

Överdäckning och nya offentliga ytor

Dagens tunnelbanestation byggs om för att överdäckas och ett nytt torg skapas. Dessutom ska av- och på stigning till buss samt tunnelbanestationen innehålla utökad service. Flygelgatan förslås att förlängas och via torget ansluta till Mikrofonvägen. Från Telefonvägen kan man nå torget via en ny bro som ansluter till Cembalogatan.

Tidplan

  • Tidig markreservation beslutades i exploateringsnämnden 4 februari 2016
  • Tidigt samråd 15 mars-27 april 2018
  • Redovisning av tidigt samråd januari 2019
  • Ordinarie samråd tidigast hösten 2019
  • Granskning av detaljplanen tidigast våren 2020
  • Antagande av detaljplan tidigast hösten 2020

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1
Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1, Wingårdhs arkitekter
Visionsbild Tellus Towers entréplan, Wingårdhs arkitekter
Visionsbild Tellus Towers entréplan, Wingårdhs arkitekter
Vy från Flygelgatan över park och kvarter 3. Illustration: Varg Arkitekter.
Vy från Flygelgatan över park och kvarter 3. Illustration: Varg Arkitekter.
Illustrerad situationsplan över detaljplaneområdet.
Situationsplan. Preliminär plangräns är redovisad med röd streckad linje. De kvarter som föreslås är angivna med siffror (1-4) samt våningstal för respektive föreslagen byggnad. Illustration: Wingårdhs och Varg Arkitekter.

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad