I förgrunden syns gamla Telefonfabriken. I den här vinkeln syns volym för stationskvarteret i mitten och bilden med klustret av höga hus och lågdelar i bostadskvarteren bakom. Västbergaskogen syns i nedre högra hörnet.
Fotomontage. Flygvy över planområdet sett från sydost. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: Varg arkitekter
Projekt Planerat

Centrala Telefonplan

Västberga

I centrala Telefonplan planeras för bland annat cirka 1 000 nya bostäder, lokaler för handel, kultur och service samt en förskola. Samråd om förslaget genomfördes den 13 december 2022-6 februari 2023.

Film

Filmen visar en sammanfattning av samrådsförslaget för projektet Centrala Telefonplan. Filmen är cirka 6 min lång.

Projektfakta

Telefonplan är viktigt som centrum och som nod för kollektivtrafik. Genom att göra det möjligt att bygga många nya bostäder och förbättra bytespunkten kan platsen stärkas och få bättre förutsättningar för till exempel service och handelsutbud.

De övergripande målen med utvecklingen är att knyta samman området, stärka noden för kollektivtrafik, skapa nya mötesplatser, tillföra många bostäder och ge plats för barn och unga.

I helhet innehåller förslaget sju kvarter med totalt cirka 1 000 bostäder och 5 000 kvadratmeter lokaler för verksamheter samt en förskola med 4 avdelningar. Förslaget har sju höga hus, så kallade högdelar, med mellan 10 och 32 våningar. De höga husen kommer att utgöra nya landmärken i området. Mellan högdelarna är byggnaderna lägre, ofta kring 4-5 våningar.

Utveckling av bytespunkt för kollektivtrafik

Ett viktigt syfte med detta förslag är att göra det lättare och bättre för fler att använda kollektivtrafik. Förslaget förutsätter att tunnelbanestationen byggs om, det fortsätter vara en uppgång men stationen får entréer från flera håll. Bussterminalen bebyggs i förslaget och den måste ersättas. Målet är att förbättra för den som byter mellan till exempel tunnelbana och buss och utöka kapaciteten. Utformning av ny station kommer utredas mer under planprocessen i samråd med Trafikförvaltningen.

Översiktsplanen

I Översiktsplanen beskrivs Telefonplan som ett område där omfattande kompletteringar föreslås. Kompletteringar ska göras med utgångspunkt i hur platsen ser ut idag, karaktär och kvaliteter och behov. Telefonplan pekas också ut som ett kreativt kluster med strategiska samband med omkringliggande områden som behöver stärkas.

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter AB – kvarter 2 och 3
 • Amasten Bostäder AB – kvarter 4
 • Ab Industricentralen Telefonplan – kvarter 5
 • Resona Utveckling AB – kvarter 6 och 7

Tidplan

 • Beslut om tidig markreservation i exploateringsnämnden, 4 februari 2016
 • Tidigt samråd, 15 mars-27 april 2018
 • Redovisning av tidigt samråd, Januari 2019
 • Beslut om vidare arbete i stadsbyggnadsnämnden, September 2020.
 • Markanvisningar, 2021 och 2022
 • Samråd, 13 december 2022-6 februari 2023
 • Granskning, preliminärt kvartal 1 2025
 • Antagande, preliminärt kvartal 4 2025

Kvarteren och allmän plats

Bildgalleri samrådsförslaget

I förgrund syns E4. Befintlig bebyggelse Längs Mikrofonvägen och E4 syns i mitten av bilden och förslagets volymer visas i grått nära Telefonplans tunnelbanestation. Konstfak och gamla LM-staden syns bakom förslaget.
Fotomontage. Flygvy över planområdet sett från sydost. Bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: Varg arkitekter
I förgrunden syns gamla Telefonfabriken. I den här vinkeln syns volym för stationskvarteret i mitten och bilden med klustret av höga hus och lågdelar i bostadskvarteren bakom. Västbergaskogen syns i nedre högra hörnet.
Fotomontage. Flygvy över planområdet sett från sydost. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: Varg arkitekter
Visionsbild. I mitten syns gångvägar som leder in och igenom parken. Människor idrottar i mitten och bakom dem Västberga IP.
Illustration över idrottsparkens entréplats, vy mot sydväst, sett från Mikrofonvägen. Bild: Land arkitekter
Parktorgets hårdgjorda gångytor syns mellan planeteringar och träd. Människor sitter på sittmöbler under träden. I mitten av bilden syns en T-skylt på stationsbyggnaden.
Vy över parktorget, mot väst och Telefonplans nya tunnelbanestation. Bild: Land arkitekter
Enkel 3D-illustration över nya parkytor i Telefonparken. Vy sett från Tellusborgsvägen mot Telefonplan. Kvarter 1-4 visas bakom parkdelarna.
Illustration över Telefonparken, en serie mindre platser som kopplas samman till ett sammanhängande stråk och grönt offentligt rum. Bild: Land arkitekter
De höga husen i kvarter 3 visas i mitten. Befintliga byggnader och Klaviaturgatan syns i förgrund.
Fotomontage, vy över kvarter 3från Klaviaturgatan mot nordväst. Bild: Varg arkitekter
Fotomontage. Vy från Telefonvägen mot sydväst och kvarter 2. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: Varg arkitekter
Mikrofonvägen visas längst fram i bildens nedre del. Längs Mikrofonvägen syns den lågdel med 8 våningar i kvarteret. bakom den syns de höga tornen på 23-25 och 30-32 våningar.
Vy från Mikrofonvägen över kvarter 4. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: Wingårdhs
Kvarter 4 och stationskvarteret visas med enkel struktur av fönster och balkonger. Övriga kvarter syns som släta volymer.
Vy från Telefonplan med kvarter 4 i bakgrunden och den nya stationsbyggnaden i kvarter 1 i förgrunden. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: SBK/Wingårdhs
Midsommargården syns till vänster i bild och föreslagen tillbyggnad till vänster. Framför byggnaderna syns busshållsplats längs med Telefonvägen.
Fotomontage, vy över kvarter 5 från Telefonvägen västerifrån. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: OKK
Förslaget visas i mitten av bilden. Till vänster syns förslag på bullerskärm längs förskolegård. De nya delarna har här tre och fyra våningar och gröna tak.
Fotomontage. Vy från Telefonvägen mot väster och kvarter 5. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: OKK
Lamellhuset i kvarter 6 visas längs Mikrofonvägen. Framför huset syns trädrad längs vägen. Till vänster syns ny trappa upp mot Prylvägen och den stadsvilla som också planeras i kvarteret.
Fotomontage. Vy från Mikrofonvägen med trappstråk upp mot Prylvägen och kvarter 6. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: AIX Arkitekter
Streckad linje visar plangräns. Kvarteren är markerade i orange, siffror på byggnaderna visar våningsantal.
Illustrationsplan över förslaget. Bild: Varg arkitekter

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Eric Tällberg

projektledare, exploateringskontoret

Ronald Carter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad