Karta över Midsommarkransen. Ett område vid Tellusborgsvägen, där bostadshus planeras, är rödmarkerat.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Tellusborgsvägen

Midsommarkransen

Ett nytt bostadshus planeras vid Tellusborgsvägen i Midsommarkransen. Tidsplanen för detaljplanearbetet är inte beslutad.

Bostäder vid Tellusborgsvägen

Utmed Tellusborgsvägen i Midsommarkransen planeras ett nytt bostadshus på en idag obebyggd plats. Planen syftar till att skapa en bra gårdsmiljö för boende och möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Planen ska även möjliggöra nödvändig parkering och flytt av befintlig elnätsstation.

Detaljplaneområdet utgörs av obebyggd, sluttande naturmark i ett varierat bebyggt område. Inom planområdet finns ett relativt stort antal träd och ett par mindre stigar. En transformatorstation och allmänna ledningar finns också på tomten som kommer att behöva flyttas. De flesta byggnader i direkt anslutning till planområdet är gulklassade vilket innebär att de har ett visst kulturhistoriskt värde.

Tidsplan

  • Detaljplanen antogs i mars 2018 men upphävdes efter överklagan till mark- och miljööverdomstolen.
  • Detaljplanearbetet startades upp igen under våren 2023. Tidsplanen är inte fastställd.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Åberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 144

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad