Cyklister på cykelbanan vid Ulvsundavägen
Ulvsundavägen
Projekt Pågående

Utbyggnad av cykel- och gångbanor på Ulvsundavägen

Ulvsunda, Ulvsunda industriområde

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister här. Under åren 2017-2023 ökar Stockholms stad trafiksäkerheten och förbättrar framkomligheten för gående och cyklister på sträckan.

Projektfakta

Utbyggnad av dubbelriktade gång- och cykelbanor och bättre busshållplatser

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen bygger Stockholms stad i enlighet med stadens cykelplan ut, och förnyar, en dubbelriktad gång- och cykelbana mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen till korsningen vid Kvarnbacksvägen. Korsningar tillgänglighetsanpassas för att bli säkrare för cyklister och gående, busshållplatserna får bättre utformning och belysning.

Arbetet med upprustningen av cykel- och gångbanor på Ulvsundavägen har genomförts i etapper. Några etapper är klara och andra genomförs fram till år 2023.

Bättre framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister

Syftet med åtgärderna är att:

  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan och berörda korsningar
  • Förbättra sikten för cyklister
  • Skapa tydligare separation mellan gångbana och cykelbana
  • Förbättra belysningen längs med cykelbanan

Aktuellt arbete 2021-2023

Den sista delsträckan mellan Kvarnbacksvägen och flygplatsinfarten genomförs med start hösten 2021. Detta ska göras på sträckan: 

  • Den befintliga gång- och cykelbanan breddas från tre meter till fem meter.
  • Ett avskiljande räcke sätts upp längs hela sträckan för att separera cykelbanan från körbanan.
  • Mittbarriären på Ulvsundavägen flyttas österut i den norra delen för att få plats med breddningen av cykelbanan.
  • Ny belysning med energieffektiva LED-armaturer sätts upp.
  • Vid Kvarnbacksvägen breddas cykelbanan bakåt vilket innebär att befintlig stödmur behöver rivas och ersättas med en ny längre in i slänten.
  • Vid läget för den nya muren behöver ett antal träd fällas. De ersätts med nya träd i närområdet.

Genomfört arbete 2017-2019

Arbetet på den första delen från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen och infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen startade i juni 2017 och blev klart under 2019.

Tillsammans med Stockholm konst gjordes en konstnärlig utsmyckning med blommor i plåt mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016 i samband med arbete vid Ulvsunda slott.

Genomförs av Stockholms stad

Stockholms stad planerar och utför arbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad