Cyklister på cykelbanan vid Ulvsundavägen
Ulvsundavägen
Projekt Genomfört

Utbyggnad av cykel- och gångbanor på Ulvsundavägen

Ulvsunda, Ulvsunda industriområde

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister här. Under åren 2017–2023 har Stockholms stad i olika etapper byggt om sträckan för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister på sträckan.

Projektfakta

Utbyggnad av dubbelriktade gång- och cykelbanor och bättre busshållplatser

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen har Stockholms stad i enlighet med stadens cykelplan byggt en dubbelriktad gång- och cykelbana mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen till korsningen vid Kvarnbacksvägen. Korsningar har tillgänglighetsanpassats för att bli säkrare för cyklister och gående, busshållplatserna har fått bättre utformning och belysning.

Arbetet med upprustningen av cykel- och gångbanor på Ulvsundavägen har genomförts i etapper med start 2017. De sista delarna var helt klara under sommaren 2023.

Bättre framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister

Syftet med åtgärderna är att

  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan och berörda korsningar.
  • Förbättra sikten för cyklister.
  • Skapa tydligare separation mellan gångbana och cykelbana.
  • Förbättra belysningen längs med gång- och cykelbanan.

Genomfört arbete 2017–2019

Arbetet på den första delen från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen och infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen startade i juni 2017 och blev klart under 2019.

Tillsammans med Stockholm konst gjordes en konstnärlig utsmyckning med blommor i plåt mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016 i samband med arbete vid Ulvsunda slott.

Genomfört arbete 2021–2023

Den sista delsträckan mellan Kvarnbacksvägen och flygplatsinfarten genomförs med start hösten 2021.Detta har gjorts på sträckan:

  • Den befintliga gång- och cykelbanan har breddats från tre meter till fem meter.
  • Ett avskiljande räcke har satts upp längs hela sträckan för att separera cykelbanan från körbanan.
  • Mittbarriären på Ulvsundavägen har flyttats österut i den norra delen för att få plats med breddningen av cykelbanan.
  • Ny belysning med energieffektiva LED-armaturer har satts upp.
  • Vid Kvarnbacksvägen har cykelbanan breddats mot grönområdet vilket innebär att befintlig stödmur har rivits och ersatts med en ny längre in i slänten.
  • Där den nya muren har byggts har ett antal träd fällas. De har ersatts med nya träd i området.

Genomförs av Stockholms stad

Stockholms stad har planerat och utfört arbetet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad