Illustration som visar hur Bällstaån föreslås flyttas för att öka avståndet till Mälarbanan och för att skapa fördröjningsvolymer med flacka slänter. Vy mot söder med kulvertens öppning i bakgrunden. Bild: Ramboll
Projekt Planerat

Dagvattenpark i Tenstadalen

Tensta

Syftet med dagvattenparken är att genom rening uppnå en god vattenstatus i Bällstaån som är en av Stockholms mest förorenade vatten. Dessutom ska dagvattenparken hjälpa till att förhindra översvämning i de befintliga och planerade områdena längs med Bällstaån.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 20 september–17 oktober 2023

Bygg- och plantjänsten

Om projektet

Inom dagvattenparken föreslås dagvattendammar med pumphus, våtmark och översvämningsyta att placeras. Den föreslagna översvämningsytan innebär en flytt av Bällstaån mot öster för att säkerställa tillräckligt utrymme till fördröjningsfunktionen vid höga flöden till följd av kraftiga regn.

Till planområdet rinner i dag vatten från två håll, från Bällstaån i norr och från Lunda industriområde via en dagvattenledning. Dessa vatten förenas och rinner vidare söderut i en kulvert. Pumpstationen som föreslås placeras vid den södra dagvattendammen blir startpunkt för dagvattenanläggningen. Vattnet pumpas upp och rinner i flera steg genom de tre dammarna, våtmarken och översvämningsområdet.

Till slut leds det renade vattnet ut i Bällstaån.

Detaljplanen syftar också till att skapa förutsättningar för ett park- och rekreationsområde. Tanken är att rening av vatten är den sammanhållandelänken mellan funktion och upplevelse.

Tidplan

  • Granskning: 20 september–17 oktober 2023
  • Antagande i SBN: januari 2024

Vill du veta mer?

Planhandlingar finns i bygg- och plantjänsten där du kan ta del av handlingar och följa planeringsarbetet fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bygg- och plantjänsten (Gällande plan)

Miljöbarometern 
Tenstadalen dagvattenpark (Miljöförvaltningen) 

Information om förslaget

Vill du ha utskrivna samrådshandlingar kan du beställa dem mot en avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset över telefon 08-508 269 90.

Kontakt

Siri Ersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad