Flerbostadshus i en sluttning, omgivna av gröna ytor med gång- och cykelvägar. Människor i rörelse. Illustration
Visionsbild av nya bostäder vid Ejdervägen. Illustration: White Arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Cirka 200 bostäder i Fagersjö

Fagersjö

I förslaget ingår cirka 200 nya bostäder i Fagersjö med lokaler i bottenvåningar och nya publika lokaler för verksamheten Mötesplats Fagersjö. Planen heter Farsta 2:1, Mätnålen 2, Mätkedjan 1 med flera.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder och lokaler för publik verksamhet i Fagersjö. Bostäderna byggs delvis på obebyggd mark och parkeringsplatser och delvis genom rivning och ersättning av en befintlig centrumanläggning.

Planområdet är uppdelat i två områden med cirka 350 meters avstånd från varandra.

I planområdets västra del föreslås två öst-västligt placerade friliggande flerbostadshus i längor som ansluter till befintlig bebyggelse vid Gräsandsvägen och tillsammans med dessa formar nya gårdsrum. I planområdets östra del föreslås ny bebyggelse vid Ejdervägens och Havsörnsvägens med publika funktioner i bottenvåningen vid parkleken Måsen.

Se förslaget i 3D

Bilder

Flerbostadshus runt ett torg med gångbanor, gröna ytor, buskar. Människor i rörelse. Illustration
Visionsbild av nya bostäder med verksamhetslokaler vid Havsörnstorget. Illustration: White Arkitekter
Flerbostadshus i olika storlekar vid Havsörnsvägen, omgivna av gröna ytor och träd. Till höger i bild skymtar en röd byggnad. Människor i rörelse. Illustration
Visionsbild av nya bostäder vid Havsörnsvägen. Illustration: White Arkitekter
Skiss som visar hur husen är utformade och placerade mellan Ejdervägen och Gräsandsvägen. Illustration
Husens placering mellan Ejdervägen och Gräsandsvägen. Illustration: White Arkitekter
Skisser som visar husen mått och hur husen är utformade och placerade vid Havsörnsvägen. Illustration
Hus vid Havsörnsvägen, Illustration: White Arkitekter

Ny bebyggelse i två områden

Gräsandsvägen

Området vid Gräsandsvägen inrymmer cirka 110 bostäder. Ett av husen föreslås innehålla ett LSS-boende med sex lägenheter. Bebyggelsen består av två grupper med två sammanlänkade lamellhus om sex våningar i suterräng. Mot gård i söder är byggnaderna i tre till fyra våningar. Två av lamellerna sitter ihop med ett garage. Den nya bebyggelsen som ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse placeras på en yta som idag är grönområde mellan husen.

Havsörnsvägen

Område vid Havsörnsvägen inrymmer cirka 105 bostäder. I korsningen Havsörnsvägen-Ejdervägen föreslås tre sammankopplade hus som formar ett hörn. De innehåller bostäder och lokal för centrumändamål. Husen är i fyra till fem våningar mot gata och i fem till sex våningar mot gård. Husen blir lägre och följer höjdskillnaden i dalsänkan för att harmoniera med intilliggande punkthus och villabebyggelse. Husen står på ett parkeringsgarage i två våningar som är sammanlänkat med befintligt punkthus.

Mot parkleken Måsen föreslås en ny byggnad för Mötesplats Fagersjö och bostäder. Byggnad är i fyra våningar mot Havsörnstorget med en suterrängvåning. Intill korsningen mellan Havsörnsvägen och Skrakgränd föreslås ett lamellhus i fem våningar.

Grönytor

Föreslagen byggnation innebär att tio utpekade skyddsvärda träd behöver avverkas. Mellan de två husen i område Gräsandsvägen avses tre skyddsvärda träd bevaras. Plantering av träd och grönska på gårdar ska kompensera delar av den natur som bebyggs och som exploateringen medför.

Staden, genom exploateringskontoret, bekostar och ansvarar för åtgärder för grönkompensation. Förslag på grönkompensation i projektet är att exempelvis plantering av träd eller buskar. En utredning gällande lämplig kompensation kommer tas fram under planarbetets fortsättning.

Bilparkering

Ett flertal befintliga markparkeringar föreslås ersättas i garage. Det totala antalet parkeringsplatser kommer att minska, vilket ska kompenseras genom olika former av mobilitetsåtgärder som är tillgängliga även för de befintliga boende.

Varför ska det byggas just i Fagersjö?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2035. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera bostadsprojekt pågår Farstaområdet.

I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I den är Fagersjö utpekat som stadsutvecklingsområde med goda möjligheter för fortsatt komplettering. Kopplingarna bör utvecklas inom Fagersjö samt till omkringliggande stadsdelar, parker, grönytor, affärer, idrottsanläggningar och liknande. Särskilt viktigt är det att utveckla det prioriterade strategiska sambandet till Farsta genom tillkommande bostäder och en omvandling av Magelungsvägen till ett urbant stråk.

Genom planområdet löper ett lokalt samband mellan Fagersjö och Rågsved som behöver stärkas för att uppnå målet om en sammanhängande stad. Kopplingar kan ske via olika typer av åtgärder, som att utveckla stadsrum med byggande, parkstråk, aktivitetsstråk och omvandlande av gator. Parkleken Måsen och Fagersjöskolan är utpekade som viktiga mötesplatser.

Översiktsbild

Flygvy som visar området vid Ejdervägen och Havsörnsvägen. De nya bostäderna är markerade med röda punkter. Illustration
Översiktsbild av området. Nya bostäder markerade med röd punkter. Illustration: White Arkitekter

Tidsplan

 • Start-PM: maj 2018
 • Samråd: 5 april–16 maj 2022
 • Granskning: preliminärt hösten 2024
 • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: preliminärt vintern 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

AB Familjebostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Gabriel Manne
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 343

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Fagersjö

 • Visionsbild av föreslagen bebyggelse för stadsutveckling projekt Teodoliten 1.m.fl.
  Visionsbild av föreslagna radhus längs Skrattmåsvägen. och i bakgrunden syns förslagna flerbostadshus mot Magelungsvägen Bild: AIX arkitekter och Lugnet Arkitektur.
 • Brygga vid en strand. Utsikt mot skog och ett par hus på andra sidan sjön. Foto
  Fagersjö strandplats.
 • Tre byggnader på ett grönområde i närheten av vattnet. Illustrationsplan.
  Illustrationsplan med tre nya byggnader till vänster i bild. Fastigheter är enbart illustrerade och visar på möjlig fastighetsindelning. Röd linje visar på befintlig tomtgräns. Lumen arkitekter, 2018.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad