Tre byggnader på ett grönområde i närheten av vattnet. Illustrationsplan.
Illustrationsplan med tre nya byggnader till vänster i bild. Fastigheter är enbart illustrerade och visar på möjlig fastighetsindelning. Röd linje visar på befintlig tomtgräns. Lumen arkitekter, 2018.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tre nya enbostadshus i Fagersjö

Fagersjö

I planen ingick att den befintlig fastighet Fagersjö 4:1 i Fagersjö vid sjön Magelungen styckas av till tre småhusfastigheter med ett enbostadshus per fastighet.

Avskrivet ärende

Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras. Denna projektsida kommer att avpubliceras 25 augusti 2024.

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. 

Förslaget till planen innebar att tre småhusfastigheter byggs genom avstyckning av en befintlig tomt på fastigheten Fagersjö 4:1. En breddning planerades göras av befintlig allmän passage längs strandlinjen. En förutsättning för projektet var att strandskydd skulle upphävas inom kvartersmark inom planområdet, då strandskydd återinträder vid ny planläggning.

Tre nya enbostadshus

Föreslagen bebyggelse, på tomter om minst 600 kvadratmeter, skulle utgöras av tre friliggande enbostadshus. Bebyggelse skulle utformas med vita putsfasader och tak av mörkgrå eller svart plåt som anslöt till karaktärsdrag hos befintligt hus.

Planområde

Planområdet omfattade till stor del en privat inhägnad tomt med ett större enbostadshus i två våningar och trädgård. Tomten utgörs av fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 och Höjdkurvan 5, och innefattar i dagsläget planlagd kvartersmark samt parkmark.

Tre byggnader på ett grönområde i närheten av vattnet. Illustrationsplan.
Volymbild med tre nya byggnader väster om befintlig byggnad (till höger i bild). Lumen arkitekter, 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastighetsägare

Fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 samt Höjdkurvan 5 är i privat ägo. Farsta 2:1 ägs av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Wallström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 585

Projekt i Fagersjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad