Tre byggnader på ett grönområde i närheten av vattnet. Illustrationsplan.
Illustrationsplan med tre nya byggnader till vänster i bild. Fastigheter är enbart illustrerade och visar på möjlig fastighetsindelning. Röd linje visar på befintlig tomtgräns. Lumen arkitekter, 2018.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tre nya enbostadshus i Fagersjö

Fagersjö

Förslag till detaljplan där befintlig fastighet Fagersjö 4:1 i Fagersjö vid sjön Magelungen styckas av till tre småhusfastigheter med ett enbostadshus per fastighet.

Förslag till plan som innebär att tre småhusfastigheter byggs genom avstyckning av en befintlig tomt på fastigheten Fagersjö 4:1. En breddning görs av befintlig allmän passage längs strandlinjen. En förutsättning för projektet är att strandskydd upphävs inom kvartersmark inom planområdet, då strandskydd återinträder vid ny planläggning.

Tre nya enbostadshus

Föreslagen bebyggelse, på tomter om minst 600 kvadratmeter, utgörs av tre friliggande enbostadshus. Bebyggelse ska utformas med vita putsfasader och tak av mörkgrå eller svart plåt som ansluter till karaktärsdrag hos befintligt hus. Inslag av trä i fasad får utföras.

En omsorgsfull gestaltning av ny bebyggelse är angelägen dels då platsen angränsar allmän strandpromenad och dels då befintlig tomt bedöms värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Planområde

Planområdet ligger i Fagersjö mellan sjön Magelungen och Havsörnsvägen, cirka två kilometer från Hökarängens tunnelbanestation och cirka två och en halv kilometer från Farsta tunnelbanestation. Planområdet innefattar till stor del en privat inhägnad tomt med ett större enbostadshus i två våningar och trädgård. Tomten utgörs av fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 och Höjdkurvan 5, och innefattar i dagsläget planlagd kvartersmark samt parkmark.

Tre byggnader på ett grönområde i närheten av vattnet. Illustrationsplan.
Volymbild med tre nya byggnader väster om befintlig byggnad (till höger i bild). Lumen arkitekter, 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fastighetsägare

Fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 samt Höjdkurvan 5 är i privat ägo. Farsta 2:1 ägs av Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Wallström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 585

Projekt i Fagersjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad