Vy längs med gata med trottoar, flerbostadshus till höger i bild, människor i rörelse, illustration.
Magelungsvägen, sedd från trottoaren under Parkbron mot öster och Nykroppagatan. Illustration: White arkitekter/stadsbyggnadskontoret.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Cirka 900 bostäder vid Magelungens strand

Farsta strand

Förslaget planerar för ny bebyggelse mellan Farsta och Fagersjö med 900 bostäder och tre förskolor. Längs Magelungens strandpromenad skapas nya mötesplatser samtidigt som Magelungsvägen omvandlas av till stadsgata.

Planförslaget består av tre grupper av kvarter med varierade byggnadshöjder. Strukturen är högre och sluten mot Mage­lungsvägen och mer öppen mot sjön. Mellan kvarte­ren bevaras naturmark som är en viktig del av de ekologiska spridnings­vägarna i Hanvedenkilen och längs Magelungen. Detaljplanen ger möjlighet till tre förskolor i naturnära läge.

Magelungsvägen byggs om till ett urbant stråk med fortsatt god framkomlighet för regional trafik, med cykelstråk för cykelpendling, flera busshållplatser och möjlig­heter till lokaler i bottenvåningen. Delar av Fågelviksbac­ken blir lågfartsgata med angöringsmöjlighet till befintliga och nya bostäder. Övriga delar har fortsatt fokus på gående och cyklande parkbesökare.

Nya mötesplatser utvecklas längs Magelungens strandpromenad med den sluttande gräsplanen söder om Nykroppagatan, en park i mitten av planområdet och bryggor vid vattnet. En ny gång- och cykelbro över Magelungsvägen och Nynäsbanan kopplar ihop Magelungens strand och Fagersjö med Fagersjö­skogen.

En ny byggnad planeras inom strand­skyddsområdet för att uppnå en kontinuerlig koppling mellan Fagersjö och Farsta i enlighet med gällande översiktsplan samt som bullerskydd för parken.

Ett starkare samband mellan Farsta och Fagersjö

Syftet med detaljplanen är att utveckla Magelungens strand till en sammankopplande urban länk mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö med Magelungsvägen som ett transport­effektivt urbant stråk och Mage­lun­gens parkmiljö som den samlande mötes­platsen. I arbetet med detaljplanen utreds möjligheten att bygga 750–900 bostäder i blandade upp­låtelseformer samt förskolor och lokaler för olika verksamheter.

Detaljplanen bidrar till att nå bostadsmålet om 140 000 bostäder till 2035. Den bidrar även till målet om en mer sammanhållen stad med ökad till­gänglig­heten till stadskvaliteter samt rörelse och utbyte mellan Fagersjö och Farsta.

Bilder

Magelungsvägen, sedd från Nykroppagatans bro mot Fagersjö, illustration.
Visionsbild för Magelungsvägen, sedd från Nykroppagatans bro mot Fagersjö. Magelungsvägen byggs om till gata med stadskaraktär. Illustration White arkitekter/stadsbyggnadskontoret.
Gångstråk och rekreationsytor, människor i rörelse, snö, illustration.
Fågelviksbacken, sedd mot väster, tvärgata B och kvarter 3 till höger i bilden. Illustration: White arkitekter/stadsbyggnadskontoret.

Beslut om granskning

Den 26 maj 2021 beslutade stadsbyggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett granskningsförslag. Förslaget är i stora delar detsamma som samrådsförslaget men som bättre anpassar sig till områdets bullersituation, naturvärden, fornlämningar och en befintlig psykiatrisk verksamhet. Dessutom ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och planområdet kan utökas för att möjliggöra en fristående förskola.

Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Har du inte lämnat synpunkter under samrådstiden eller under granskningen kan du inte heller överklaga en beslutad detaljplan. Granskningstiden är minst tre veckor.

Planområde

Magelungens strand, en del av Farsta 2:1, ligger mellan sjön Magelungen och Magelungsvägen och sträcker sig från Havsörnsvägen och kvarteret Mätdonet i Fagersjö, till Nykroppagatan.

Situationsplan över planområdet.
Situationsplan över planområdet. Illustration White/stadsbyggnadskontoret.

Tidsplan

 • Samråd 20 november 2018–18 januari 2019
 • Granskning preliminärt kvartal 2 2024
 • Antagande preliminärt kvartal 4 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

Planarbetet leds av stadsbyggnadskontoret som till detaljplanen tagit fram en övergripande strukturplan och ett kvalitetsprogram för planområdet. Exploateringskontoret har markanvisat mark för bostäder till:

 • Erik Wallin AB
 • Familjebostäder AB
 • Folkhem Trä AB
 • Maxera Bostads AB
 • Primula Byggnads AB.

Exploateringskontoret har tagit fram utredningar och förslag rörande allmän platsmark. Byggaktörer och arkitekter har formgivit förslag för kvarteren och bidragit med utredningar.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Saeed Ebrahimabadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 210

Natali Klosterling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 303

Mattias Sjöberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 692

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad