• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya växtbäddar och träd på Farstavägen

Farsta

För att minska översvämningsrisken i Farsta Centrum vid Farstavägen kommer genomförs åtgärder för att minska flödeshastigheten och fördröja dagvattnet.

Idag är de flesta ytor i urbana miljöer hårdgjorda eller bebyggda vilket medför ökad risk för översvämning vid kraftiga regn eller skyfall.

Problem med översvämningar

Vid Farstavägen har verksamheter haft problem med översvämning vid större regnmängder. Grönytorna i mitten av Farstavägen är högre belägna än gatan. De sänks nu för att dagvatten ska kunna ledas till träd och växtbäddar istället för att rinna vidare mot byggnader och verksamheter efter gatan.

De befintliga träden i gatans mitt tas bort eftersom de inte mår bra. Några träd är döda och flera har stannat i växten. Nya träd planteras och får bättre förutsättningar att växa i de nya växtbäddarna.

Arbetet utförs i flera etapper. Den första etappen är klar och arbete pågår nu i etapp två.

Första etappen är avslutad

Första etappen utfördes på sträckan mellan gångbron utanför Farsta Centrums stora parkering och rondellen vid ICA:s parkering, där Farstavägen sluttar ner mot rondellen och parkeringen. Här leds vattnet om genom att ett upphöjt övergångsställe har anlagts. Det upphöjda övergångstället bromsar upp vattnet vilket gör det möjligt att avleda dagvattnet åt ett annat håll än mot byggnaderna och istället leda det mot grönytor och trädplanteringar.

De nya träden i mittrefugen är papegojbuske, berlineral och tall. Vid parkeringen har kinesisk sekvoja, idegran och jasmintry planterats. Totalt har 20 nya träd planterats i första etappen.

Vattnet infiltreras och fördröjs i växtbäddarna

I växtbäddar och grönytor kan vattnet infiltrera och fördröjas vilket minskar andelen vatten som rinner ner mot bebyggelsen. Vid anläggande av växtbädd arbetar man för att avleda dagvatten från så stora ytor som möjligt.

Växtbäddarna byggs med biokol och stenkross och fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten vilket minskar belastningen på ledningsnätet samtidigt som träden tar upp vatten och koldioxid. Biokolet har även en renande effekt på vattnet. Växtbäddarna förbättrar även försättningarna för trädens tillväxt och överlevnad.

Tidsplan

Etapp 1

  • Påbörjades september 2022.
  • Klart våren 2023.

Etapp 2

  • Påbörjad hösten 2023.
  • Beräknat klart slutet av 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta

Uppdaterad