Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Flerbostadshus med 140 bostäder i Sätra

Sätra

Stockholms stad planerar för 140 nya hyresrätter inom fastigheterna Sätra 2:1 och Björksätra 1. De nya byggnaderna kommer att skapa en större känsla av stadsliv och trygghet i området.

Projektfakta

Flerbostadshus med 140 bostäder

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra nya hus, i form av hyresrätter, inom fastigheterna Sätra 2:1 och Björksätra 1. Buller, skyfall och vibrationer kommer att utredas i det fortsatta arbetet.

Trygghet och stadsliv

De nya byggnaderna kommer att ha tätt mellan entréerna och utformas kvalitativt i bottenvåningarna mot både gata och park för att skapa stadsliv och trygghet.

Området är utpekat som ett stadsutvecklingsområde där komplettering och en blandad och förtätad stadsmiljö kan vara möjlig. Det ska ske med kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov. Gatunätet ska bli finmaskigare och de gröna promenaderna ska samtidigt utvecklas.

Tidplan

  • Start-PM maj 2022
  • Samråd Q4 2023 - Q1 2024
  • Granskning hösten 2024
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden 2024

Aktörer i området

Fastigheten Sätra 2:1 ägs av Stockholms stad. En del av fastigheten är markanvisad till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Fastigheten Björksätra 1 ägs av Stena Fastigheter. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad