• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus vid Björksätravägen

Sätra

Nya bostäder i Kråksätra, del av Sätra 2:1 och Kråksätra 2, norr om Björksätravägen.

Området för de planerade bostäderna i Sätra avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra i väst och Transätra i öst. Idag består området till stora delar av park- och naturmark.

Arbete pågår med att utreda antalet bostäder som kan komplettera området.  

Pågående arbeten

Under vecka 9 kommer 6 stycken grundvattenrör installeras i området. Exploateringskontorets geotekniker kommer sedan utföra månadsvisa mätningar i rören. Mätserien kommer användas som underlag till kommande projektering.

Nya stads- och boendekvaliteter

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

Tidsplan

  • Inmätning av projektet utförs på plats 9-20 oktober 2023
  • Samråd kvartal 4 2024
  • Granskning kvartal 3 2025
  • Antagande kvartal 4 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Erik Wallin AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Susanne Arvidsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 372

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad