Karta över området med planområde för radhus markerat med rött och planområde för förskola markerat med blått.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus och förskola vid Björksätravägen

Sätra

Nya bostäder och förskola i Kråksätra, del av Sätra 2:1 och Kråksätra 2, norr om Björksätravägen.

Området för de planerade bostäderna i Sätra avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra i väst och Transätra i öst. Idag består området till stora delar av park- och naturmark.

Arbete pågår med att utreda antalet bostäder som kan komplettera området. Inom planen utreds också en ny förskola söder om Björksätravägen/Ålgrytevägen som kommer att ersätta den befintliga förskola som finns i området. 

Pågående arbeten

Under vecka 9 kommer 6 stycken grundvattenrör installeras i området. Exploateringskontorets geotekniker kommer sedan utföra månadsvisa mätningar i rören. Mätserien kommer användas som underlag till kommande projektering.

Nya stads- och boendekvaliteter

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

Tidsplan

  • Inmätning av projektet utförs på plats 9-20 oktober 2023
  • Samråd kvartal 4 2024
  • Granskning kvartal 3 2025
  • Antagande kvartal 4 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Susanne Arvidsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 372

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad