• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Björksätravägen södra

Sätra

Aktuellt planområde omfattar den kuperade kullen som finns mellan Alsätravägen, Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat. Detaljplanen kallas Berget och är inte startad.

130 bostäder vid Björksätravägen

Aktuellt planområde omfattar den kuperade kullen med naturmark som finns mellan Alsätravägen, Björksätravägen och Sätraskogens naturreservat. Detaljplanen är inte startad än men berör nya bostäder kring den befintliga naturmarken. I planarbetet kommer det genomföras studier på struktur, naturvärden och hur mycket naturmark som kan tas i anspråk för bostäder och hur mycket som bör bevaras och förädlas.

Björksätravägen är även utpekas som en strategiskt viktigt gata i Sätra och det är viktigt att planerad bebyggelse får ett aktivt möte med gatan med bottenvåningar som bidrar till trygghet och liv i gaturummet.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i maj 2021.
  • Fortsatt tidsplan är ännu inte fastställd.

Projektet är pausat tills vidare. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

JEFF Fastigheter AB

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Joel Berring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 387

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad