dcsimg
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Projekt Planerat

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen finns planer på att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 95 lägenheter. Planförslaget är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov.

Projektfakta

Närhet till service och natur

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. En kompletteringsbebyggelse i Nockebyhov stödjer tyngdpunkten Brommaplan och det långsiktiga målet att skapa mångsidiga stadsmiljöer med en blandning av boende, parker, verksamheter och service. Enligt ett program för västra Nockebyhov som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 var aktuellt planområde utpekat för flerbostadshus. Närheten till Judarskogens naturreservat ger förutsättningar till goda boendevärden.

Flerbostadshus med cirka 90 bostäder

I förslaget finns planer på att uppföra flerbostadshus om i huvudsak fyra-fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse fördelat på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. 

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet planeras till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 per lägenhet.

Marken består i huvudsak av naturmark. Möjligheter till grönkompensation studeras närmare under planprocessen och planeras på olika sätt stödja ekologiska och rekreativa värden inom området mellan Gubbkärrsvägen och Mälaren. Nybyggnadsprojektet har särskild inriktning på ett energisnålt byggande.

För att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats planeras delar av Gubbkärrsvägen att byggas om. Bostadsentréer avses riktas även mot Gubbkärrsvägen.
Markägare är Stockholms stad och marken planeras att upplåtas med tomträtt. Angränsande bebyggelse utgörs av lägre flerbostadshus och ett par villor.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för planarbetet, exploateringskontoret är markägare och AB Familjebostäder bygger bostäderna.

Tidplan

Området är utpekat som möjligt område för ny bebyggelse inom programmet för västra delen av Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013.

Exploateringsnämnden beslöt i januari 2015 att del av aktuellt planområde – Ordenskapitlet 10 – ska vara ett miljöspetsområde med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan i likhet med Norra Djurgårdsstadens miljökrav.

Stadsbyggnadsnämnden antog den 14 december 2018 förslag till ny detaljplanen för kvarteret Ordenskapitlet med flera.

Planen är hemkallad av Länsstyrelsen.

Projektfakta

Nya bostäder nära grönska, vatten och kommunikationer

Planområdet – kvarteret Ordenskapitlet med flera - är beläget i Nockebyhov cirka två kilometer från Brommaplan. Det är utpekat för möjlig flerbostadshusbebyggelse enligt det program för västra delen av Nockebyhov som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013. Nockebyhov har jämfört med Brommas traditionella trädgårdsstäder en mer blandad bebyggelsestruktur med ett relativt stort inslag av flerbostadshus. Närheten till Judarskogens naturreservat ger goda boendevärden.

 

Flerbostadshus med 95 bostäder, lokaler och LSS-boende

I förslaget finns planer på att uppföra cirka 95 hyreslägenheter i fyra hus om 4-5 våningar vid Gubbkärrsvägen. Kommersiella lokaler möjliggörs i två hörnlägen. Gubbkärrsvägens trottoarer breddas och entréer riktas mot gatan. Genom takens asymmetriska utformning är takfotshöjden lägre mot gårdssidan och befintlig bebyggelse än mot vägen. En kulturhistoriskt intressant före detta panncentral bevaras och tillåts för en eller två bostäder.

Ett LSS-boende kan inrymmas i bottenvåningen i en ny byggnad längs Semestervägen på tidigare planlagd mark avsedd för bostäder. Närmaste avstånd från flerbostadshus till befintliga två villor vid Fritidsvägen är cirka 25 meter.

Befintliga busshållplatser vid Gubbkärrsvägen och Tältgatan flyttas för att ge plats för ett nytt hus och av bullerskäl. Ett nytt hållplatsläge möjliggörs norr om Semestervägen. En elnätstation placeras i planområdets södra del. Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet planeras till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 per lägenhet.

 

Miljö och ekologi

Ett miljötänk genomsyrar projektet. Exploateringsnämnden beslöt 2015 att del av aktuellt planområde ska vara ett miljöspetsområde. Avsikten är att ur ett livscykelperspektiv uppnå ett klimatneutralt, giftfritt boende med god inomhusmiljö. Fasaderna får karaktär genom stående träpanel.

Ekologisk grönkompensation planeras för att stödja ekologiska och rekreativa värden inom området mellan Gubbkärrsvägen och Mälaren. En våtmark planeras bland annat att återställas omedelbart norr om planområdet. Fällningsförbud anges för bland annat en ek.

 

Tidplan

Markägare är Stockholms stad och marken planeras att upplåtas med tomträtt till Familjebostäder AB som är byggherre. Förslaget följer Program för västra Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 och stadens översikts­plan samt bidrar till att uppfylla stadens mål om att bygga 80000 bostäder till 2025.

Planarbetet startade i november 2015. Samråd av planförslaget ägde rum mellan den 13 december 2016 och 7 februari 2017. För ställningstagande inför granskning redovisades samrådet och ett bearbetat planförslag för stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2017. Detaljplanen var på granskning mellan 22 augusti till 19 september 2018.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 december 2018 avser nämnden behandla förslag till ny detaljplanen för kvarteret Ordenskapitlet med flera för antagande.

Ta del av handlingarna

Bildgalleri

Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad