Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Projekt Planerat

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen planerar Familjebostäder att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 90 lägenheter. Planförslaget är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov.

Projektfakta

Närhet till service och natur

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. En kompletteringsbebyggelse i Nockebyhov stödjer tyngdpunkten Brommaplan och det långsiktiga målet att skapa mångsidiga stadsmiljöer med en blandning av boende, parker, verksamheter och service. Enligt ett program för västra Nockebyhov som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 var aktuellt planområde utpekat för flerbostadshus. Närheten till Judarskogens naturreservat ger förutsättningar till goda boendevärden.

Flerbostadshus med cirka 90 bostäder

I förslaget finns planer på att uppföra flerbostadshus om i huvudsak fyra-fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse fördelat på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. 

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet planeras till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 per lägenhet.

Marken består i huvudsak av naturmark. Möjligheter till grönkompensation studeras närmare under planprocessen och planeras på olika sätt stödja ekologiska och rekreativa värden inom området mellan Gubbkärrsvägen och Mälaren. Nybyggnadsprojektet har särskild inriktning på ett energisnålt byggande.

För att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats planeras delar av Gubbkärrsvägen att byggas om. Bostadsentréer avses riktas även mot Gubbkärrsvägen.
Markägare är Stockholms stad och marken planeras att upplåtas med tomträtt. Angränsande bebyggelse utgörs av lägre flerbostadshus och ett par villor.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för planarbetet, exploateringskontoret är markägare och AB Familjebostäder bygger bostäderna.

Tidplan

Området är utpekat som möjligt område för ny bebyggelse inom programmet för västra delen av Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013.

Exploateringsnämnden beslöt i januari 2015 att del av aktuellt planområde – Ordenskapitlet 10 – ska vara ett miljöspetsområde med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan i likhet med Norra Djurgårdsstadens miljökrav.

Stadsbyggnadsnämnden antog den 14 december 2018 förslag till ny detaljplanen för kvarteret Ordenskapitlet med flera.

Länsstyrelsen godkände planen

Länsstyrelsen hade hemkallat planen då de bland annat ansåg att staden inte tillräckligt utrett och säkerställt att ras och skred inte kan inträffa inom planområdet samt att det saknades en beskrivning om planens genomförande vid ett 100-årsregn. Staden har haft specialister som utrett dessa frågor och ansåg att utredningarna visat att det ur ras, skred och skyfallssynpunkt är möjligt att bygga inom kvarteret. Staden hade uppe ett ärende om detta i stadsbyggnadsnämnden den 14 november 2019 och har förmedlat synpunkterna till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutade 9 december 2019 att inte att inte upphäva Stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta planen, som togs vid nämndens möte den 14 december 2018.

Planen överklagades till Mark och miljödomstolen, som avslog överklagan. Därmed vann detaljplanen för Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 med flera. (Detaljplan 2015-07342) laga kraft 14 april 2020.

Bildgalleri

Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Familjebostäder

Kundservice

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad