Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Projekt Pågående

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen planerar Familjebostäder att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 90 bostäder. Detaljplanen är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Stadens arbeten har påbörjats med att rusta upp Gubbkärrsvägen, delen mellan Dalgången och Semestervägen samt anlägga ett gångstråk i trä längs Semestervägen.

Upprustning av Gubbkärrsvägen

Projektfakta

Närhet till service och natur

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. Nockebyhov kompletteras med fler bostäder med olika upplåtelseformer samt lokaler för verksamheter  I programmet för västra Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 pekades detta område ut som aktuellt för flerbostadshus. Närheten till kollektivtrafik och närheten till Judarskogen skapar möjligheter till goda boendevärden.

Flerbostadshus med cirka 90 bostäder

Inom planområdet kommer flerbostadshus uppföras, som i huvudsak är fyra-fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen är fördelad på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. Bostadsentréerna i den nya bebyggelsen riktas ut mot Gubbkärrsvägen.

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet är satt till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 cykelplatser per lägenhet.

Satsning på ökad trafiksäkerhet

För att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats av timglasmodell planeras delar av Gubbkärrsvägen att byggas om. 

Tidplan

Stockholms stads arbeten med att rusta upp Gubbkärrsvägen och bygga ny busshållplats i höjd med Semestervägen samt gångstråk längs Semestervägen till Tyska Bottens väg beräknas pågå under perioden mars 2023 till årsskiftet 2023/2024. Läs mer om upprustningsarbetena under rubriken "Upprustning av Gubbkärrsvägen och gångstråk till Tyska Bottens väg" högre upp på sidan. 

  • Arbetena med upprustning av Gubbkärrsvägen och gångstråk längs Semestervägen utförs av Veidekke på uppdrag av exploateringskontoret i Stockholms stad.
  • Därefter planeras Familjebostäder komma in och bygga bostäder.
  • Markägare är Stockholms stad och marken upplåts som tomträtt till AB Familjebostäder.
  • Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2020.

Bildgalleri

Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Karta över området.

Kontakt

Niklas Danielsson

Byggledare, Konsult, exploateringskontoret

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Familjebostäder

Kundservice

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad