Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Projekt Pågående

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen planerar Familjebostäder att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 90 lägenheter. detaljplanen är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Närhet till service och natur

Stadsdelen Nockebyhov är belägen i närheten av Brommaplan – en i stadens översiktsplan utpekad tyngdpunkt. En kompletteringsbebyggelse i Nockebyhov stödjer tyngdpunkten Brommaplan och det långsiktiga målet att skapa mångsidiga stadsmiljöer med en blandning av boende, parker, verksamheter och service. Enligt ett program för västra Nockebyhov som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 var aktuellt planområde utpekat för flerbostadshus. Närheten till Judarskogens naturreservat ger förutsättningar till goda boendevärden.

Flerbostadshus med cirka 90 bostäder

I nom planområdet kommer flerbostadshus uppföras om i huvudsak fyra-fem våningar med en delvis sänkt våning mot befintlig bebyggelse fördelat på tre lamellhus och ett gårdshus med totalt cirka 90 hyreslägenheter, inklusive ett LSS-boende. I delar av byggnadernas gatuplan skapas möjlighet till lokaler. 

Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet är satt till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 per lägenhet.

Marken består i huvudsak av naturmark. Möjligheter till grönkompensation ska studeras närmare och planeras på olika sätt stödja ekologiska och rekreativa värden inom området mellan Gubbkärrsvägen och Mälaren. Nybyggnadsprojektet har särskild inriktning på ett energisnålt byggande.

För att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt ge plats för en ny busshållplats planeras delar av Gubbkärrsvägen att byggas om. Bostadsentréer avses riktas även mot Gubbkärrsvägen.
Markägare är Stockholms stad och marken upplåts som tomträtt. 

Exploateringskontoret är markägare och AB Familjebostäder bygger bostäderna.

Tidplan

Arbetena beräknas pågå under ett år med troligt avbrott under vintermånaderna tills tjälen gått ur marken. Mer information om stadens arbeten kommer publiceras när entreprenör är upphandlad. 

Därefter planeras Familjebostäder komma in och bygga bostäder.

Exploateringsnämnden beslöt i januari 2015 att del av aktuellt planområde – Ordenskapitlet 10 – ska vara ett miljöspetsområde med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan i likhet med Norra Djurgårdsstadens miljökrav.

Området är utpekat som möjligt område för ny bebyggelse inom programmet för västra delen av Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2020.

Bildgalleri

Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Karta över området.

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Familjebostäder

Kundservice

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad