Flygvy över området kring Nockebyhov.

Västra Nockebyhov

Västra Nockebyhov består av en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Stadsdelen ligger relativt centralt med närhet till Brommaplan.

I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som gles stadsbebyggelse och miljön har av Stadsmuseet bedömts som kulturhistoriskt värdefull. Ett av de övergripande målen i planeringen är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. För Nockebyhov gäller att stadsbebyggelsen utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2011 att påbörja ett programarbete för västra Nockebyhov. Ett program upprättades och samråd och remiss ägde rum vintern 2011/2012. I programarbetet utreddes bland annat möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus. Stadsbyggnadsnämnden godkände 7 mars 2013, med några undantag, stadsbyggnadskontorets förslag och att förslag till detaljplaner ska upprättas.

Arbetet med flera detaljplaner pågår inom området. Varje detaljplan har en egen tidsplan.

Karta och områdesfakta

Karta över området med placering för respektive kvarter markerat med bokstäver.

Förslag om att detaljplanelägga befintligt område med sommarbostäder från 1910-talet för att bland annat möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. I samband med planarbetet kommer de kulturhistoriska värdena i befintlig bebyggelse att beaktas. Området närmast norr om Ferievägen utreds för eventuell byggnation av radhus. I dagsläget är det inte aktuellt att planlägga område A. De planerna ligger vilande.

Vid korsningen mellan Ferievägen och Tyska Bottens väg byggs fem mindre flerbostadshus, i tre till fem våningar. Lokalgatorna har rustats upp. Byggnation av bostäder pågår.

Vid Gubbkärrsvägen norr om korsningen med Tältvägen (kvarter C) föreslås två mindre flerbostadshus om 4–5 våningar, cirka 30 lägenheter som upplåts som hyresrätt. Exploateringsnämnden beslutade i januari 2015 att Ordenskapitlet 10 ska vara ett miljöspetsområde med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan i likhet med Norra Djurgårdsstadens miljökrav.

Vid Gubbkärrsvägen, mellan Tältvägen och Fritidsvägen (kvarter D), föreslås två flerbostadshus med cirka 60 lägenheter som upplåts som hyresrätt.

I december 2014 tog exploateringsnämnden beslut om att markanvisa området till AB Familjebostäder. Beslut om att påbörja planarbete fattades av stadsbyggnadsnämnden 26 november 2015. Planarbete pågår.

Ny bebyggelse planeras att prövas kring bussens vändhållplats mellan Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Inget planarbete har påbörjats.

I detaljplanen föreslås cirka 17 radhus vid Tyska Bottens väg (kvarter F). 10 december 2015 beslutade exploateringsnämnden att anvisa mark till Småa AB för cirka 19 radhus. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Planarbete pågår.

I korsningen vid Tyska Bottens väg och Mälarblick (kvarter G) föreslås cirka 56 bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan.

Exploateringsnämnden tog i februari 2014 beslut om markanvisning till Lindbäcks Boende AB. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Förslag till bebyggelse antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.

Förslag på parhus eller ett mindre flerbostadshus i den branta sluttningen söder om Ferievägen. En våning föreslås ligga i gatunivå med ytterligare suterrängvåning som klättrar nedför berget där terrängen medger det.

Inget planarbete har påbörjats.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Peter Tryzno
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 562

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i stadsutvecklingsområdet Västra Nockebyhov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad