Illustrationen visar radhusen och dess entréer från gatan.
Radhus byggs längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov. Illustration: Aros Bostad.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus byggs vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid Tyska Bottens väg, inom fastigheten Nockebyhov 2:22 bygger Aros cirka 20 radhus. Området ligger nära förskola, skola, kollektivtrafik och grönområdet Judarskogen. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Radhusbebyggelsen omfattar 20 radhus om två våningar och en souterrängvåning mot Tyska Bottens väg. Det gångstråk genom parkmark som förbinder Tyska Bottens väg med Ferievägen och Mälaren behålls. Öppningar mellan huskropparna skapar kontakt med sparad grönska.

Parkering planeras ske på två parkeringsytor inom kvartersmark.

Del av Tyska Bottens väg har rustats upp

Som en del i utvecklingen av hela Nockebyhov har Stockholms stad rustat upp del av Tyska Bottens väg. En gångbana har anlagts utmed västra sidan av Tyska Bottens väg. I samband med detta genomfördes även ledningsomläggningar längs gatan.

Tidsplan

  • Aros har påbörjat sina markarbeten.

  • Husmontage planeras till vår/sommar 2024.

  • Inflyttning påbörjas i december 2024.

  • Stockholms stads ledningsarbeten och upprustningen av Tyska Bottens väg är avslutade.

  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 februari 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar som togs fram under planeringsskedet. Detaljplanen fick laga kraft 13 februari 2020.

Västra Nockebyhov

Projekt i Nockebyhov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad